Profaktura nije uslov za izdavanje elektronske fakture

Nepostojanje obaveze subjekta privatnog sektora koji je izdao profakturu (predračun) subjektu javnog sektora, da izda elektronsku fakturu po osnovu prijema novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet

Kada subjekt privatnog sektora izda profakturu (predračun) subjektu javnog sektora u cilju naplate novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet dobara ili usluga tog subjekta privatnog sektora, subjekt privatnog sektora nema obavezu da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora po osnovu prijema tih novčanih sredstava

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-601/2022-41 od 25.7.2022. godine)

„Prema odredbi člana 2. tačka 1) Zakona o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 129/2021 – dalje: ZEF), transakcija je transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog sektora i subjekta privatnog sektora, koja se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje.

Elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade. kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura (član 2. tačka 5) ZEF).

Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuje se od 1. maja 2022. godine (član 24. stav 5. ZEF).

Saglasno navedenom, počev od 1. maja 2022. godine subjekt privatnog sektora dužan je da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora u skladu sa ZEF. S tim u vezi, u slučaju kada subjekt privatnog sektora izda profakturu (predračun) subjektu javnog sektora u cilju naplate naknade za budući promet dobara ili usluga koji će izvršiti taj subjekt privatnog sektora, subjekt privatnog sektora dužan je da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora po osnovu primljenog avansa ako je datum prijema avansa raniji od datuma prometa. nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu (određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost) u odnosu na poreski period u kojem je primljen avans.

Međutim, kada subjekt privatnog sektora izda profakturu (predračun) subjektu javnog sektora u cilju naplate novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet dobara ili usluga tog subjekta privatnog sektora, subjekt privatnog sektora nema obavezu da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora po osnovu prijema tih novčanih sredstava. Naime, kada subjekt privatnog sektora, u konkretnom slučaju „K…“ iz Beograda, koji vrši naplatu naknade za usluge prevoza u Integrisanom tarifnom sistemu u ime i za račun grada Beograda, na osnovu Ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanjem vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu, na osnovu izdate profakture (predračuna) naplati naknadu i izvrši prodaju karata za prevoz koji vrše druga lica, u ime i za račun grada Beograda, „K…“ iz Beograda nema obavezu izdavanja elektronske fakture po osnovu naplaćenih novčanih sredstava, već ima obavezu da izda elektronsku fakturu po osnovu prodatih karata u skladu sa ZEF. U elektronskoj fakturi za prodate karte za koje je naknada naplaćena u celokupnom iznosu, u delu: „napomena“, „K…“ iz Beograda navodi da po osnovu te elektronske fakture ne postoji obaveza za plaćanje.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović