• Home
  • Blog
  • Propisi

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društva od 22.03.2022. godine

Zakon o sprečavanju pranja novca

član 6

Smernicama se uređuje način na koji obveznik izrađuje analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke ofšor pravno lice, kao i način primene drugih odredaba propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

„Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020 – dalje: Zakon), člana 38. stav 1. Zakona i člana 114. Zakona, a u vezi sa članom 105. stav 1. Zakona, vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca donosi

SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA
TERORIZMA KOD PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE
PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA

Ovim smernicama uređuje se način na koji obveznik nad kojim Uprava za sprečavanje pranja novca (dalje: Uprava) vrši nadzor izrađuje analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke ofšor pravno lice, kao i način primene drugih odredaba propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznikom nad kojim Uprava za sprečavanje pranja novca vrši nadzor (dalje: obveznik) smatra se pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društvo.

Cilj Smernica jeste da definiše osnove i/ili pretpostavke na osnovu kojih bi obveznik trebalo da sprovodi procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u odnosu na svoje poslovanje, kao i način sprovođenja procene/analize rizika na pojedinačnom slučaju – tj. na nivou lica sa kojim se uspostavlja poslovni odnos (stranka, saradnik, ugovorna strana i dr.), a radi jedinstvene primene odredaba Zakona i uspostavljanja delotvornog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika.

Smernicama se želi podići svest obveznika o njihovoj ulozi i mestu u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i istaći važnost primene svih zakonskih i podzakonskih propisa iz ove oblasti, jer se samo na taj način efikasno može suprotstaviti pranju novca i finansiranju terorizma.

Opšti deo ovih smernica primenjuju preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društva, dok poseban deo ovih smernica primenjuje onaj obveznik na koji se taj deo odnosi, imajući u vidu specifične okolnosti u vezi sa rizicima koji se odnose samo na tog obveznika.

Ceo tekst Smernica možete preuzeti OVDE

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović