Nema obaveze oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za izvršeni rad na koje se plaća porez samooporezivanjem  

Nepostojanje obaveze oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se plaća porez samooporezivanjem

Kako godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prihodi od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem ostvareni u 2021. godini za koje nadležni poreski organ nije doneo rešenje i utvrdio poresku obavezu, pa shodno tome nije utvrđen oporezivi prihod po tom osnovu koji se uračunava u godišnji zbir oporezivih prihoda ostvarenih u predmetnoj godini, ne uračunavaju se u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-333/2022-04 od 6.5.2022. godine)

„Odredbama člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, i to:

1) rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi;

2) nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Prema odredbama člana 87. stav 2. Zakona, dohotkom se smatra godišnji zbir:

1) zarada iz čl. 13. do 15v Zakona;

2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona;

3) oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona;

4) oporezivi prihod od nepokretnosti iz člana 65v Zakona;

5) oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona;

6) oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

6a) oporezivi prihod od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b Zakona;

7) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona;

8) prihodi po osnovima iz tač. 1) do 6) i tačke 7), ostvareni i oporezovani u drugoj državi za obveznike iz člana 87. stav 1. tačka 1) Zakona.

Prema odredbi člana 87. stav 3. Zakona, zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce, oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka i oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona, umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na prihode u Republici Srbiji na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, a oporezivi prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige a nisu se opredelili za ličnu zaradu, oporezivi prihod od nepokretnosti, oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari i oporezivi prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici Srbiji. Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na prihode u Republici Srbiji na teret tog preduzetnika koji se opredelio za zaradu, a oporezivi prihod iz člana 33. stav 2. Zakona koji ostvari od samostalne delatnosti umanjuje se za porez plaćen na te prihode u Republici Srbiji.

Prema odredbama člana 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) i odredbi člana 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 118/2021), poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, ukoliko nije:

– nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

– pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

– pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Ne plaća se porez na dohodak građana na prihode iz stava 1. ovog člana ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, saglasno članu 5. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021).

Normirani troškovi za prihode iz stava 1. ovog člana na koje se plaća porez na dohodak građana, priznaju se u visini 50% od ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana, saglasno članu 5. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021).

Porez utvrđen rešenjem iz stava 1. ovog člana plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa, saglasno članu 5. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021).

Poreska prijava za godišnji porez podnosi se na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za ____ godinu, saglasno Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017, 38/2018, 20/2019, 19/2021, 67/2021 i 33/2022).

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarenih u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, poreski organ rešenjem utvrđuje porez na dohodak građana saglasno članu 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) i članu 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 118/2021).

Saglasno tome, po osnovu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, poreska obaveza se utvrđuje rešenjem nadležnog poreskog organa.

Kako godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, smatramo da se navedeni prihodi ostvareni u 2021. godini za koje nadležni poreski organ nije doneo rešenje i utvrdio poresku obavezu, pa shodno tome nije utvrđen oporezivi prihod po tom osnovu koji se uračunava u godišnji zbir oporezivih prihoda ostvarenih u predmetnoj godini, ne uračunavaju u dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu.

Poresku prijavu dužni su da podnesu obveznici koji su u 2021. godini ostvarili dohodak (godišnji zbir oporezivih prihoda ostvarenih u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez, koji prihodi su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana) koji je veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini za koju se utvrđuje godišnji porez (za 2021. godinu neoporezivi iznos je 3.268.224 dinara). U taj dohodak se ne uračunavaju oporezivi prihodi od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad u smislu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) i člana 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 118/2021), ostvareni u 2021. godini, za koje nadležni poreski organ nije doneo rešenje i utvrdio poresku obavezu.

S tim u vezi, ne postoji obaveza iskazivanja tih prihoda u poreskoj prijavi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana na Obrascu PPDG-2R, za 2021. godinu.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović