• Home
  • Blog
  • Propisi

Kada je fizičko lice u radnom odnosu i istovremeno nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nema obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti u slučaju kada je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca istovremeno nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Kada je fizičko lice u radnom odnosu kod poslodavca i po tom osnovu je osiguranik zaposleni, a istovremeno je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i koje (fizičko lice) se opredelilo da vodi poslovne knjige, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti s obzirom da je lice u predmetnom slučaju obavezno osigurano kao zaposleni

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-246/2022-04 od 18.4.2022. godine)

„Odredbom člana 31. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) propisano je da se prihodom od samostalne delatnosti smatra prihod ostvaren od privrednih delatnosti, uključujući i delatnosti poljoprivrede i šumarstva, pružanjem profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu porez ne plaća po drugom osnovu.

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. Zakona (član 32. stav 1. Zakona).

Odredbom člana 32. stav 3. Zakona propisano je da se obveznikom u smislu stava 1. tog člana Zakona, smatra i obveznik poreza po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva – fizičko lice koje je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje ta oblast, koje vodi poslovne knjige u skladu sa Zakonom i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (dalje: preduzetnik poljoprivrednik).

Odredbom člana 32. stav 4. Zakona propisano je da se obveznikom u smislu stava 1. tog člana Zakona, smatra i fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i svako drugo fizičko lice koje obavlja delatnost nezavisno od toga da li je ta delatnost registrovana i porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na oporezivu dobit (dalje: preduzetnik drugo lice).

Oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo za obveznika koji je dužan da vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona za obveznika koji vodi prosto knjigovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom (član 33. stav 2. Zakona).

Odredbom člana 6. tačka 3) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021 i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o doprinosima) propisano je da je osiguranik fizičko lice obavezno osigurano prema zakonima koji uređuju sistem obaveznog socijalnog osiguranja.

Odredbom člana 6. tačka 22) Zakona o doprinosima propisano je da je poljoprivrednik osiguranik koji obavlja poljoprivrednu delatnost.

Kada osiguranik ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, ugovori i dr.), prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona o doprinosima, doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje obračunava se i plaća po svim tim osnovima, do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa, u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od odredbe stava 1. tog člana Zakona o doprinosima, obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu zaposlenja, odnosno po osnovu samostalne delatnosti isključuje obavezu plaćanja doprinosa po osnovu poljoprivredne delatnosti (stav 2. član 12. Zakona o doprinosima).

Prema odredbi člana 10. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US, 86/2019 i 62/2021 – dalje: Zakon o PIO) obavezno osigurana lica (osiguranici), u smislu ovog zakona, jesu:

1) zaposleni (osiguranik zaposleni);

2) lica koja samostalno obavljaju delatnost (osiguranik samostalnih delatnosti);

3) poljoprivrednici (osiguranik poljoprivrednik).

Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova iz stava 1. ovog člana, osnov osiguranja određuje se na taj način što postojanje osnova osiguranja po prethodnoj tački isključuje osnov osiguranja iz naredne tačke (član 10. stav 2. Zakona o PIO).

Obaveze za plaćanje doprinosa po osnovu osiguranja utvrđuju se u skladu sa ovim zakonom (član 10. stav 3. Zakona o PIO).

Prema članu 13. stav 1. Zakona o PIO, osiguranici poljoprivrednici su lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću kao nosioci poljoprivrednog domaćinstva, članovi poljoprivrednog domaćinstva, nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili članovi mešovitog domaćinstva, ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, korisnici penzije ili nisu na školovanju. Poljoprivrednim domaćinstvom, porodičnim poljoprivrednim gazdinstvom, odnosno mešovitim domaćinstvom, u smislu ovog zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda, bez obzira na srodstvo između njegovih članova, na poljoprivrednom domaćinstvu, odnosno gazdinstvu sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, drugog zemljišta ili građevinske celine na kojem se obavlja stočarska, povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugi uzgoj ili gajenje.

Članom 14. stav 1. Zakona o PIO je propisano da se svojstvo osiguranika stiče danom početka a prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, kada je fizičko lice u radnom odnosu kod poslodavca i po tom osnovu je osiguranik zaposleni, a istovremeno je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i koje (fizičko lice) se opredelilo da vodi poslovne knjige (saglasno članu 33. stav 2. Zakona), imajući u vidu odredbu člana 12. stav 2. Zakona o doprinosima smatramo da ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti s obzirom da je lice u predmetnom slučaju obavezno osigurano kao zaposleni.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović