EKO TAKSA – plaćaju je svi  koji obavljaju delatnost

EKO TAKSA  je nova finansijska obaveza koju plaćaju svi koji obavljaju delatnost. Plaćaju je preduzeća, preduzetnici, preduzetnici paušalci, uzgajivači svinja i živine. Nisu zaboravljene ni uslužne delatnosti: konsultanti, edukatori, knjigovođe, advokati… svi su zagađivači životne sredine.

 

EKO TAKSA je obaveza za plaćanje svih privrednika koji obavljaju delatost. Napravljena je podela i stepen  negativnog uticaja  na životnu sredinu, i u skladu sa tim i veličinom, preduzeća i preduzetnici  imaju obavezu da plaćaju lokalnoj samoupravi nakandu. Visina naknade regulisana je  Uredbom o kriterijumima za oređivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu… Uredba je doneta 07. 12. 2019. i primenjuje se od dana donošenja.

Krajnji rok za dostavljanje prijave je 31. 07. 2022. godine. Sada je potrebno izvršiti samo prijavu. Plaćanje za eko taksu se vrši na osnovu dobijenog rešenja od LPA.

Ko nije dostavio prijavu za 2019.. i 2020.  godine, sada dostavlja 3 prjave.

Obrasci za eko taksu  dostavljaju se elektronski, na portalu Lokalne samouprave.

Osnov za utvrđivanje naknade

Eko taksa plaća se na osnovu utvršenih kriterijuma koji su navedeni u Uredbi  a to  jes pretežna šifra delatnosti koja je upisana u APR ili

– ukoliko obavlja neku drugu  delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Delatnosti pravnih lica i preduzetnika razvrstane su u Prilogu Uredbe, prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Uredbom je propisano da u slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu, obračunatu u skladu sa članom 3. ove uredbe plaća tako što se ukupan iznos obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

 

  • Važna napomena: molimo vas pogledajte šifarnik delatnosti koji je u prilogu Uredbe i pronađite svoju šifru delatnosti, videćete u koju ste kategoriju zagađivača razvrstani. Obuhvaćene su sve delatnosti iz Šifarnika delatnosti, ne samo proizvodne delatnosti, već i islužni kancelarisjki poslovi kao na primer šifre: 7022., 8559…. videćete. Do sada smo ovde pisali o „Eko taksi“ koja se idalje plaća za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovo je nova obaveza i odnosi se čak i za preduzetnike paušalce.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Eko taksa  i iznos naknade

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

Razvrstavanje obveznika Veliki negativni uticaj na životnu sredinuSrednji negativni uticaj na životnu sredinuMali negativni uticaj na životnu sredinu
Velika pravna lica 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00
Srednja pravna lica 500.000,00 250.000,00125.000,00
Mala pravna lica 200.000,00 100.000,00 50.000,00
Mikro pravna lica i preduzetnici 20.000,00 10.000,00 5.000,00

 

Podnošenje prijave lokalnoj samoupravi za eko taksu

Obveznici dostavljalju lokalnoj samoupravi prijavu na Obrascu 1.

U slučaju da jedno pravno lice ili preduzetnik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine, obračunatu u skladu sa članom 3. ove uredbe plaća tako što se ukupan iznos tako obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost.

Važno je istaći i sledeće, potrebno je svim jedinicala lokalne samouprave na kojima obavljate delatnost da dostavite prijavu. Nadoknada se plaća po rešenju.

Iznos obračunat u skladu sa stavom 5. ovog člana, ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika naknade u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

 

Saobraćaj i skladištenje

Privredni subjekti  koji obavljaju delatnost prevoz tereta i usluge preseljenja dostavljaju prijavu na Obrascu 2.

Popunjavanje Obrasca 1

 

U polje PIB – unosi se poreski identifikacioni broj obveznika (pravnog lica, odnosno preduzetnika)

U polje Matični broj – unosi se matični broj obveznika iz Registra jedinica razvrstavanja.

U polje Poslovno ime – unosi se pun naziv obveznika u obliku u kome je registrovan kod organa nadležnog za registraciju.

U polje Naziv i šifra pretežne delatnosti – unosi se pretežna delatnost koja je registrovana kod organa nadležnog za registraciju.

U polje Naziv i šifra pretežne delatnosti od koje se ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini – unosi se šifra delatnosti od koje je ostvareno najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade.

U polje Adresa sedišta pravnog lica ili preduzetnika – unosi se podatak o adresi sedišta (naziv mesta u kome je sedište, opština sedišta, ulica i broj sedišta) pravnog lica ili preduzetnika koja je upisana kod organa nadležnog za registraciju.

U polje Odgovorno lice – unose se sledeći podaci o odgovornom licu: ime i prezime, funkcija u privrednom subjektu, broj telefona i adresa elektronske pošte odgovornog lica.

U polje Stepen negativnog uticaja aktivnosti pravnog lica ili preduzetnika prema pretežnoj delatnosti – ukoliko obveznik ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini od delatnosti koja je upisana u registar kao pretežna unosi se uticaj šifre pretežne delatnosti razvrstane prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu (veliki, srednji, odnosno mali) opredeljenog prema Prilogu Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019 – dalje: Uredba). Međutim, ukoliko je obveznik naknade u prethodnoj godini ostvario najviše prihoda od delatnosti koja nije registrovana kao takva kod organa nadležnog za registraciju, u ovo polje unosi se uticaj na životnu sredinu u koji je ta šifra delatnosti (od koje je ostvaren najviši prihod u prethodnoj godini) opredeljena u skladu sa Prilogom Uredbe.

U polje Poslovni prihod pravnog lica ili preduzetnika ostvaren u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade – unosi se podatak o poslovnom prihodu iz bilansa uspeha. Novoregistrovani privredni subjekti, nemaju podatak o poslovnom prihodu iz prethodne godine, i tada upisuju novoregistrovani.  Paušalci upisuju prihod koji su iskazali u knjizi KPO.

 

Ukoliko sada dostavljate Obrazac 1 za 2019. i 2020. godinu, popunićete 2 obrasca. Prilikom popunjavanja podataka u prijavi za 2019. unosite prihod ostvaren u 2018. godini. U prijavi za 2020. iskazjete ostvareni prihod u 2019. godini.

U polje Veličina pravnog lica ili preduzetnika – unosi se podatak o veličini obveznika u skladu sa Obaveštenjem o razvrstavanju koje je uz finansijski izveštaj dostavljen Agenciji za privredne registre za prethodni period, odnosno u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (veliko, srednje, malo, odnosno mikro). Novoosnovano pravno lice, odnosno preduzetnik, razvrstava se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tekuću poslovnu godinu.

U polje Jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost – unose se sve jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obveznik obavlja delatnost (član 2. stav 2. Pravilnika), uključujući i gradske opštine na čijim teritorijama obavlja aktivnost.

 

 

Plaćanje naknade

Naknada se plaća u mesečnim akontacionim iznosima, u roku od 15 dana po isteku meseca napropisani uplatni račun broj: 840-714562843-56.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović