PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), a naročito:

1) kriterijumi na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona;

2) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i svaki drugi promet bez naknade iz člana 4. stav 4. Zakona;

3) upotreba dobara i pružanje usluga iz člana 5. stav 4. Zakona;

4) prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;

5) postupak zamene dobara u garantnom roku iz člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona;

6) uobičajene količine poslovnih uzoraka iz člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona;

7) reklamni materijal i drugi pokloni manje vrednosti iz člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona;

8) sekundarne sirovine i usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

9) dobra i usluge iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona;

10) način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona;

11) usluge u vezi sa nepokretnostima iz člana 12. stav 6. tačka 1) Zakona;

12) usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona;

13) prevozna sredstva iz člana 12. stav 6. tač. 5), 6) i tačka 7) podtačka (8) Zakona;

14) usluge telekomunikacija iz člana 12. stav 6. tačka 7) podtačka (10) Zakona;

15) usluge pružene elektronskim putem iz člana 12. stav 6. tačka 7) podtačka (12) Zakona;

16) kriterijum i pretpostavke za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga iz člana 12. stav 13. Zakona i način njihove primene;

17) način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa koji se vrši uz naknadu iz člana 17. Zakona;

18) način utvrđivanja poreske osnovice za prevoz putnika autobusima koji vrši lice koje nema mesto stvarne uprave u Republici Srbiji iz člana 18. stav 4. Zakona;

19) način izmene poreske osnovice iz člana 21. Zakona;

20) dobra i usluge iz člana 23. stav 2. tač. 1), 2) 2a), 4)-11) i 15-21) Zakona;

21) način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. st. 1. i 2. Zakona;

22) lični prtljag i dokazi da je putnik otpremio dobra u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona;

23) način i postupak vraćanja PDV iz člana 24. stav 10. Zakona;

24) dobra i usluge iz člana 25. stav 2. tač. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) i 18) Zakona;

25) način utvrđivanja i ispravka srazmernog poreskog odbitka iz člana 30. Zakona;

26) način ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice iz člana 31. Zakona;

27) oprema i objekti za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte i način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza iz člana 32. Zakona;

28) način utvrđivanja dela prethodnog poreza za opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganje u te objekte za koji se naknadno može steći pravo na odbitak prethodnog poreza iz člana 32a Zakona;

29) polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti iz člana 36. Zakona;

30) naplata potraživanja za svrhu nastanka poreske obaveze iz člana 36a Zakona;

31) način i postupak dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržina računa i evidencije iz člana 36b Zakona;

32) evidenciona prijava i postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV iz čl. 38. i 38a Zakona;

33) sadržina popisne liste koju sačinjava obveznik PDV koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV iz člana 40. stav 3. Zakona;

34) slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa ili mogu da se izostave pojedini podaci u računu, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa iz člana 42. Zakona;

35) oblik, sadržina i način vođenja evidencije iz člana 46. stav 1. Zakona;

36) oblik i sadržina pregleda obračuna PDV iz člana 46. stav 1. Zakona;

37) oblik i sadržina poreske prijave iz člana 50. stav 1. Zakona;

38) postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV iz člana 52. stav 1. Zakona;

39) postupak i uslovi za povraćaj PDV umesto poreskog kredita iz člana 52. stav 3. Zakona;

40) način i postupak refakcije i refundacije PDV iz čl. 53-56a Zakona;

41) dobra i usluge neposredno povezane sa verskom delatnošću iz člana 55. Zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović