• Home
  • Blog
  • Zakoni

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022)

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura

Član 2

Pravno ili fizičko lice koje ostvaruje pristup sistemu elektronskih faktura kao izdavalac, odnosno primalac elektronske fakture (u daljem tekstu: subjekt prometa), uključujući i neposredan pristup i pristup preko informacionog posrednika, potrebno je da bude prethodno registrovano za pristup sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: registrovanje) se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije (u daljem tekstu: aplikacija za registrovanje) koja je sastavni deo sistema elektronskih faktura, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Registrovanje je moguće samo za subjekte prometa koji poseduju poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poreskih obveznika.

Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, odnosno subjekt prometa lično u slučaju kada je subjekt prometa fizičko lice (u daljem tekstu: izvorno ovlašćeno lice).

Provera identiteta, PIB-a i statusa zakonskog zastupnika

Član 3

Identitet fizičkog lica koje koristi aplikaciju za registrovanje utvrđuje se putem Portala za elektronsku identifikaciju sa primenom šeme elektronske identifikacije srednjeg ili visokog nivoa pouzdanosti.

Provera PIB-a se vrši na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, a provera statusa zakonskog zastupnika subjekta prometa na osnovu podataka iz registra u kome su upisani podaci za odgovarajuću vrstu lica.

Podaci čiji je unos omogućen

Član 4

U aplikaciji za registrovanje je moguće:

1) uneti dodatne osnovne identifikacione podatke o subjektu prometa;

2) izraziti opredeljenje da li se sistemu elektronskih faktura pristupa neposredno ili preko informacionog posrednika.

Ukoliko se sistemu elektronskih faktura pristupa neposredno u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, subjekt prometa može:

1) kreirati podatke za autentikaciju pristupa putem aplikativnog interfejsa;

2) odrediti ovlašćena lica za pristup putem korisničkog interfejsa.

Ukoliko se sistemu elektronskih faktura pristupa preko informacionog posrednika u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana, subjekt prometa može:

1) izraziti opredeljenje preko kog informacionog posrednika će se pristupati;

2) izraziti opredeljenje da li se izdate i primljene elektronske fakture čuvaju u sistemu informacionog posrednika ili u sistemu elektronskih faktura.

Izvorno ovlašćeno lice može uneti podatke o drugim fizičkim licima koja su ovlašćena za radnje iz st. 1, 2. i 3. ovog člana.

Specifičnosti kod ovlašćenja subjekta javnog sektora

Član 5

Za subjekta javnog sektora u smislu člana 2. tačka 2) Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: Zakon), ovlašćenja iz člana 4. ovog pravilnika mogu da budu vezana za određen jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: JBKJS).

Za subjekta javnog sektora iz stava 1. ovog člana podaci za autentikaciju pristupa putem aplikativnog interfejsa mogu se posebno kreirati sa pojedinačnim JBKJS u okviru PIB-a.

Izvorno ovlašćeno lice može biti i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta javnog sektora pri čemu u okviru aplikacije za registrovanje može da dodeljuje ovlašćenja u okviru subjekta javnog sektora.

Aktiviranje informacionog posrednika

Član 6

U svakom trenutku može biti aktivan najviše jedan informacioni posrednik za određenog subjekta prometa.

Izražavanje opredeljenja za određenog informacionog posrednika je moguće samo ukoliko je subjekat prometa zaključio ugovor o pružanju usluga sa informacionim posrednikom i informacioni posrednik je tehnički inicirao prenos pristupa sistemu elektronskih faktura za odgovarajući PIB.

Izražavanje opredeljenja za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura je moguće u svakom trenutku, čime se inicira prelazak sa pristupa preko informacionog posrednika na neposredan pristup.

Korišćenje sistema elektronskih faktura u neposrednom pristupu

Član 7

Za subjekte prometa koji su se prilikom registrovanja opredelili za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura omogućavaju se dva tehnička rešenja pristupa:

1) putem korisničkog interfejsa, kada ovlašćeno lice putem internet pretraživača može da vrši kreiranje i izdavanje elektronskih faktura i/ili prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura i elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u ime subjekta prometa u okviru svojih ovlašćenja;

2) putem aplikativnog interfejsa (eng. API – Application Programming Interface) koji omogućava povezivanje sa softverskim sistemom subjekta prometa i vršenje istih radnji kao iz tačke 1) ovog člana.

Slučaj registrovanja po automatizmu

Član 8

Ukoliko se kroz pristup sistemu elektronskih faktura zahteva izdavanje fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a elektronska faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi elektronsku fakturu.

U slučaju registrovanja primaoca po automatizmu, primaocu će biti upućeno obaveštenje o tome na adresu elektronske pošte koja je registrovana u Agenciji za privredne registre ili iz drugog odgovarajućeg registra.

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte javnog sektora, primenjuje se od 1. januara 2022. godine u skladu sa rokom iz člana 24. stav 2. Zakona.

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, primenjuje se od 1. jula 2022. godine u skladu sa rokom iz člana 24. stav 3. Zakona.

Tehnička podrška

Član 9

Kontakt centar sistema elektronskih faktura zakonskim zastupnicima i ovlašćenim korisnicima omogućava dobijanje podrške u vezi sa određenim funkcionalnostima sistema i praćenja statusa aktivnih i zatvorenih reklamacija, u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura

Član 10

Državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomne pokrajine, organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ), kao i subjektima javnog sektora koji su ugovorne strane u okvirnim sporazumima u smislu člana 5. stav 3. Zakona, biće dostavljeni podaci iz sistema elektronskih faktura samo ako su im ti podaci neophodni za vršenje poslova iz svoje nadležnosti, a te podatke mogu obrađivati isključivo u svrhe nesmetanog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i to samo u onoj meri u kojoj je to neophodno.

Pristup podacima iz sistema elektronskih faktura vrši se u skladu sa odredbama i procedurama predviđenim propisima kojima se uređuje obavljanje poslova uprave organa kojima su poverena javna ovlašćenja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Završne odredbe

Član 11

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS“, br. 7/18, 59/18 i 8/19).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura („Službeni glasnik RS“, broj 87/20).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

Subjekti javnog sektora i subjekti privatnog sektora iz člana 2. Zakona, kao i dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura iz člana 2. Zakona mogu koristiti sistem elektronskih faktura u skladu sa Zakonom i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.

Korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura iz člana 10. ovog pravilnika biće omogućeno i pre 1. maja 2022. godine, a najranije od 11. aprila 2022. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopuni
Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

(„Sl. glasnik RS“, br. 132/2021)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović