Porez na imovinu za 2022.

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Krajnji rok za dostavljanje poreskih prijava za imovinu je 31. mart 2022. godine.

Porez na  imovinu  obračunava se i plaća na:

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja, stana ili kuće za stanovanje konstituisanog u korist fizičkog lica;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državinu nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državinu nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državinu i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

 

Krajnji rok za dostavljanje poreskih prijava za imovinu je 31. mart 2022. godine.

 Obveznici poreza na imovinu su:

Ova obaveza odnosi se pravna  lica i preduzetnike koja vode poslovne knjige,  u kojima je iskazana nepokretna imovina /poslovni prostor, zemljište/ bez obzira da li se koristi za obavljanje registrovane delatnosti  ili je  daju pod zakup.

Treba napomenuti da Zakon o porezima na imovinu pravi razliku između obveznika koji vode i koji ne vode poslovne knjige. Samo obveznici koji vode poslovne knjige vrše utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem, nezavisno od toga da li su:

– pravna lica, fizička lica ili fondovi bez svojstva pravnog lica,

– rezidenti ili nerezidenti Republike Srbije.

Obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige su:

1) pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije (mikro, mala, srednja, velika);

2) nerezidentno pravno lice – za nepokretnosti za koje poresku obavezu ispunjava organizacioni deo tog lica koji obavlja delatnost u Republici Srbiji (kad nerezidentno pravno lice obavlja delatnost u Republici Srbiji preko ogranka ili drugog organizacionog dela koji se, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica, smatra stalnom poslovnom jedinicom koji vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo u Republici Srbiji, na prava, korišćenje ili državinu na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije na koje se porez na imovinu plaća čiji je držalac organizacioni deo tog pravnog lica u Republici Srbiji, taj organizacioni deo ispunjava obaveze obveznika iz poreskopravnog odnosa u vezi poreza na imovinu: podnosi poresku prijavu, utvrđuje i plaća porez i dr.);

3) preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama – osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno oporezovani prihod,

4) otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica a koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom, koji vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije (dalje: Fond), kao i

5) drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika koji vodi poslovne knjige za imovinu koja nije evidentirana u njihovim poslovnim knjigama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović