Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2021. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 10/2022)

  1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21) su:
usklađeni dinarski neoporezivi iznosi
1) u članu 9. stav 1:
– pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 76.281
– stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 33.413
– naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 10.898
– naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.851
– novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 14.480
– naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 111.380
2) u članu 18. stav 1:
– naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 4.359
– dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.617
– naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) 7.630
– solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 43.591
– poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 10.898
– jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 21.794
– pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 76.281
3) u članu 21a stav 2:
– premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6.541
4) u članu 83. stav 4:
– pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) 111.380
5) u članu 85. stav 1:
– nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) 14.480
  1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz tačke 1. primenjuju se od 1. februara 2022. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović