Rashodi koji se dodatno oporezuju u Poreskom Bilansu

Rashodi koji su nastali u toku poslovne godine, proknjiženi su u poslovnim knjigama kao takvi u skladu sa Zakonom o računovodstvu. Iskazani su u bilansu uspeha, ali ne  znači da će svi rashodi  biti priznati i u poreskom bilansu.

Više o dokumentovanju troškova za usluge biće u nastavku ovog teksta.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica  propisan je drugi način utvrđivanja oporezive osnovice. Odnosno, troškovi koji su priznati u bilansu uspeha, prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica razvrstani su u pet kategorija.

Član 7. stav 1. Zakona propisani troškovi/rashodi koji su iskazani prema Zakonu o računovodstvu, ali postoje  rashodi za koji su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica na drugi način se proznaju kao rashod, neki rashodi se u potpunsti ne priznaju  a neki u delimičnom iznosu.

Pet kategorija rashoda

  1. rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu u celosti;
  2. rashodi koji se u poreskom bilansu priznaju u ograničenom iznosu, uz ispunjenje propisanih uslova (izdvajanja za humanitarne, zdravstvene, obrazovne i ostale propisane namene, članarine i reprezentacija);
  3. rashodi koji se priznaju u skladu sa načinom i uslovima propisanim Zakonom (rashodi po osnovu pojedinih primanja zaposlenih, rashodi po osnovu otpremnina, amortizacija osnovnih sredstava, rashodi po osnovu otpisa i ispravke vrednosti potraživanja, rashodi po osnovu obezvređenja imovine, rashodi po osnovu javnih dažbina, rashodi po osnovu dugoročnih rezervisanja);
  4. prihodi i rashodi po osnovu prodaje stalne imovine navedene u članu 27. Zakona (utvrđivanje poreskih kapitalnih dobitaka i gubitaka);
  5. prihodi i rashodi nastali u transakcijama sa povezanim licima, koji se priznaju do iznosa koji je u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

 

 

Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu u potpunosti

Odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosi se na privredne subjekte i preduzetnike koji vode poslovne knjige po principu dvojnog knjigovodstva.

Čan 7a Zakona precizno definiše rashode koji se ne priznaju u poreskom bilansu. Znači PB-1 i PB-2. Rashodi koji su priznati u bilansu uspeha posebno se iskazuju u PB i na taj način povećava se oporeziva osnovica.

Krenimo redom, koji su to rashodi koji se taksativno iskazuju u PB:

– troškovi koji se ne mogu dokumentovati;

– ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja od lica kome se istovremeno duguje, do iznosa obaveze prema tom licu;

– pokloni i prilozi dati političkim organizacijama;

– pokloni čiji je primalac povezano lice iz člana 59. Zakona;

– kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina;

– troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog postupka i drugih prekršajnih postupaka koji se vode pred nadležnim organom;

– novčane kazne koje izriče nadležni organ, ugovorne kazne i penali;

– zatezne kamate između povezanih lica;

– troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ako Zakonom nije drukčije uređeno.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović