Porez na dobit – PB 1 za 2021. godinu

Rok za dostavljanje Obrasca PB 1 za 2021. godinu je 29. 06. 2022. godine, u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Poreska prijava sa poreskim bilansom, kao prilogom, podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

Za popunjavanje Obrasca PB – 1   za 2021. godinu neophodno je primeniti i sledeće propise:

 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021 – dalje: Zakon);
 • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020 i 96/2021 – dalje: ZPPPA);
 • Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019, 159/2020 i 97/2021 – dalje: Pravilnik);
 • Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 – dr. zakon, 8/2019, 94/2019, 159/2020 i 97/2021 – dalje: Pravilnik o poreskoj prijavi);
 • Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/2004, 99/2010, 104/2018 i 8/2019 – dalje: Pravilnik o amortizaciji);
 • Pravilnika o amortizaciji stalnih sredstava koja se priznaje za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019- dalje: Pravilnik o amortizaciji stalnih sredstava stečenih posle 1.1.2019. godine);
 • Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Sl. glasnik RS“, br. 61/2013, 8/2014, 94/2019 i 95/2021 – dalje: Pravilnik o transfernim cenama);
 • Pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2021 – dalje: Pravilnik o kamatnim stopama);
 • Pravilnika o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 41/2015 – dalje: Pravilnik za stalne poslovne jedinice);
 • Pravilnika o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod („Sl. glasnik RS“, br. 78/2018);
 • Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 60/2014, 41/2015 i 53/2015 – dalje: Pravilnik za nedobitne organizacije);
 • Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Sl. glasnik RS“, br. 50/2019 – dalje: Pravilnik o priznavanju troškova istraživanja i razvoja);
 • Pravilnika o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 50/2019 – dalje: Pravilnik o kvalifikovanim prihodima);
 • Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poreski kredit za ulaganje u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 50/2019 -dalje: Pravilnik o ulaganjima u inovacione delatnosti).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović