• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI SU DOSTUPNI U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021 i 132/2021)

 

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura

Član 2

Pravno ili fizičko lice koje ostvaruje pristup sistemu elektronskih faktura kao izdavalac, odnosno primalac elektronske fakture (u daljem tekstu: subjekt prometa), uključujući i neposredan pristup i pristup preko informacionog posrednika, potrebno je da bude prethodno registrovano za pristup sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: registrovanje) se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije (u daljem tekstu: aplikacija za registrovanje) koja je sastavni deo sistema elektronskih faktura, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Registrovanje je moguće samo za subjekte prometa koji poseduju poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poreskih obveznika.

Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, odnosno subjekt prometa lično u slučaju kada je subjekt prometa fizičko lice (u daljem tekstu: izvorno ovlašćeno lice).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović