Pogrešno utvrđen porez na imovinu

Određivanje obveznika poreza na imovinu za poslovni objekat i zemljište na kome se taj objekat nalazi u slučaju kada je privredno društvo koje posluje u tom objektu pogrešno utvrdilo poresku obavezu samooporezivanjem

Ako je privredno društvo samooporezivanjem utvrdilo obavezu po osnovu poreza na imovinu za nepokretnosti za koje to društvo nije poreski obveznik (npr. iz razloga što ne postoji valjan osnov za sticanje prava svojine na nepokretnosti od strane tog društva), dužno je da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese poresku prijavu u kojoj su ta greška ili propust otklonjeni. Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole, a kada se u postupku kontrole utvrdi da je poreska obaveza utvrđena netačno, porez na imovinu će utvrditi rešenjem poreski organ na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost za koju se utvrđuje porez

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00932/2021-04 od 15.9.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović