Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

 („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019, 94/2019, 159/2020 i 97/2021)

  1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije, način izuzimanja iz poreske osnovice prihoda obveznika – investicionog fonda koji su nastali po osnovu otuđenja imovine iz člana 27. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice koji su nastali po osnovu neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kome su izvršena, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih u vezi sa rashodima koji nisu bili priznati u poreskom periodu u kome su iskazani, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih po osnovu sticanja nenovčane imovine u postupku realizacije ugovora o koncesiji, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice nastalih po osnovu smanjenja obaveza prema korisnicima javnih sredstava, bankama u stečaju i privrednim komorama, a koji su obuhvaćeni unapred pripremljenim planom reorganizacije koji je potvrđen pravosnažnim rešenjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj (u daljem tekstu: UPPR), način priznavanja prihoda i rashoda, nastalih po osnovu efekata promene računovodstvene politike usled prve primene MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice, način primene kamate „van dohvata ruke“ i sprečavanje utanjene kapitalizacije, način umanjenja obračunatog poreza za ulaganja u osnovna sredstva, način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva i način vođenja knjigovodstvene evidencije za korisnike poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona, način ostvarivanja prava na poreski kredit banke u vezi sa konverzijom preostalog duga utvrđenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje konverzija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, način ostvarivanja prava na poreski kredit kod međukompanijskih isplata dividendi, način ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu prihoda od kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, dividendi ostvarenih iz druge države i usluga, način ostvarivanja prava na poreski kredit po osnovu poreza na kapitalni dobitak plaćen u drugoj državi, kao i način sprečavanja dvostrukog oslobođenja ili dvostrukog oporezivanja pojedinih pozicija u konsolidovanom poreskom bilansu.

Poreski bilans iz stava 1. ovog člana, na Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ______ do _____ 202_. godine, uključujući i obrasce koji čine sastavni deo ovog pravilnika, podnosi poreski obveznik iz člana 1. st. 1. i 2. Zakona.

Poreski bilans iz stava 1. ovog člana podnosi i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vodi u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika – u daljem tekstu: ogranak), iz člana 5. stav 1. Zakona.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović