Prava na korišćenje direktnih davanja

Nepostojanje prava na korišćenje direktnih davanja predviđenih programom u slučaju kada je privredni subjekat osnovan i registrovan kod nadležnog organa 18. februara 2021. godine

Pravo na korišćenje direktnih davanja iz Uredbe imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, te novoosnovani privredni subjekt koji je osnovan i registrovan kod nadležnog organa 18. februara 2021. godine, ne može da koristi direktna davanja iz Uredbe s obzirom da je osnovan posle 13. februara 2021. godine

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1586/2021-04 od 25.8.2021. godine)

Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 11/2021 – dalje: Uredba), koja je u primeni od 13. februara 2021. godine, utvrđuje se Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (dalje: Program).

Prema Programu, deo II Značenje pojedinih pojmova, tačka 1), privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 160/2020), na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje konkretno direktno davanje, i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Prema odredbi stava 6. dela III Programa (Pravo na korišćenje direktnih davanja) pravo na direktna davanja mogu ostvariti privredni subjekti u privatnom sektoru:

– koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;

– kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Imajući u vidu navedeno, pravo na korišćenje direktnih davanja iz Uredbe imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije. S tim u vezi, novoosnovani privredni subjekt koji je, u konkretnom slučaju, osnovan i registrovan kod nadležnog organa 18. februara 2021. godine, ne može da koristi direktna davanja iz Uredbe s obzirom da je osnovan posle 13. februara 2021. godine.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović