Pozajmice osnivača

Pozajmice osnivača

Evidentiranje pozajmica vlasnika u korist kapitala

Unos sredstava bez (protiv)naknade i obaveze vraćanja, kao i oprost obaveza po osnovu transakcija sa vlasnicima, predstavljaju povećanja ekonomskih koristi u vidu doprinosa vlasnika, odnosno transakcije sa vlasnicima koji deluju u svojstvu vlasnika – pa po tom osnovu ne nastaju prihodi koji se iskazuju u Bilansu uspeha, već se iste evidentiraju direktno u korist odgovarajućih stavki kapitala. Ukoliko se konkretna transakcija registruje kao povećanje kapitala evidentira se na odgovarajućem računu osnovnog kapitala, a u suprotnom se evidentira na nekom drugom odgovarajućem računu klase 3: Kapital (npr. računa 309 – Ostali osnovni kapital, 323 – Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital ili 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina)

(Mišljenje Ministarstva finansija (sa aspekta računovodstvenih propisa), br. 011-00-660/2021-04 od 24.8.2021. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović