• Home
  • Blog
  • Ostali zakoni i uredbe

Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 – dr. pravilnik, 31/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik, 43/2017 – dr. pravilnik, 45/2018 – dr. pravilnik, 67/2018 – dr. pravilnik, 95/2018 – dr. zakon i 77/2021)

  Čl. 1-3*

(Prestalo da važi)

III EVIDENCIJA I IZVEŠTAVANJE

Član 4

Dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao i godišnji izveštaj vode obveznici plaćanja naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Dnevna evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom i/ili elektronskom obliku na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obveznici izveštavanja godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Agencija) na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja se Agenciji kao elektronski dokument, unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, u skladu sa propisima koji uređuju elektronska dokumenta, elektronsku identifikaciju i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

U slučaju da obveznik naknade, tokom godine za koju se dostavljaju podaci nije vršio uvoz odnosno proizvodnju proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, dostavlja Agenciji izjavu o tome.

Izjava iz stava 5. ovog člana potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika ili lica ovlašćenog od strane zakonskog zastupnika, dostavlja se u elektronskom obliku (pdf format fajla) na odgovarajuću adresu elektronske pošte objavljenu na internet portalu Agencije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Čl. 5-17*

(Prestalo da važi)

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade

(„Sl. glasnik RS“, br. 77/2021)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac 1.

DNEVNA EVIDENCIJA O PROIZVODNJI, UVOZU I IZVOZU PROIZVODA

 

Mesec  
 
Naziv proizvoda  
 
Jedinična masa proizvoda (t)  
 
Jedinica mere (kom, l, kg, m3)  
 
Evidenciju vodi (ime i prezime)  

 

Dan u mesecu Proizvedena količina
(u jed. mere)
Uvezena količina
(u jed. mere)
Broj uvozne JCI liste Ukupna vrednost PDV*
RSD
Izvezena količina
(u jed. mere)
Broj izvozne JCI liste Ukupno plasirano na tržište RS
(u jed. mere)
a b / / v / g = a+b-v
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
26              
27              
28              
29              
30              
31              
UKUPNO              

MESEČNA REKAPITULACIJA KOLIČINA PROIZVODA PLASIRANOG NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

Ukupno plasirano proizvoda
na tržište RS za mesec
(u jed. mere)
Jedinična masa
proizvoda
(t)
Ukupno plasirano proizvoda
na tržište RS za mesec
(t)
g (ukupno) e d = g (ukupno) x e
     

Potpis ________________________

Za svaki proizvod koji se proizvodi, uvozi ili izvozi vodi se posebna dnevna evidencija.

* Kolona „Ukupna vrednost PDV“ se popunjava samo ako je u pitanju uvoz električnih i elektronskih aparata III razred

 

Obrazac 2.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ
O STAVLJANJU PROIZVODA PO VRSTAMA NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

 

PODACI O PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU
Poreski identifikacioni broj (PIB)  
Matični broj  
Pun naziv  
Adresa Mesto  
Šifra mesta  
Poštanski broj  
Ulica i broj  
Telefon  
Telefaks  
E-mail adresa  
Opština  
Šifra opštine  
Šifra pretežne delatnosti  

 

PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime  
Funkcija  
Telefon  

 

PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime  
Funkcija  
Telefon  
E-mail adresa  

NAPOMENA

Izveštaj se dostavlja Agenciji unosom podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja.

Pravno lice ili preduzetnik dostavlja obrasce izveštaja najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima za prethodnu godinu.

 

PODACI O KOLIČINAMA PROIZVODA PO VRSTAMA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE

  IZVEŠTAJNA
GODINA
_________

 

  Vrsta proizvoda1    

 

  Jedinica mere (kom, l, kg, m3)    

 

Redni
broj
Naziv proizvoda Količina proizvoda
stavljena na tržište2
Količina proizvoda
stavljena na tržište2
(u jed. mere) (t)
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
UKUPNO      

_______________
1 Upisati vrstu proizvoda za koju se daje godišnji izveštaj (npr. automobilske gume, gume na vozilima, električni i elektronski uređaji i sl.). U tabeli se navode količine pojedinačnih proizvoda iz dnevne evidencije.
2 U polja se upisuje količina proizvoda stavljenih na tržište Republike Srbije u izveštajnoj godini, izražena u jedinicama mere iz dnevne evidencije i u tonama, koja se dobija sabiranjem mesečnih količina iz dnevne evidencije.

NAPOMENE:

Radi jednostavnijeg utvrđivanja iznosa naknada, važeće usklađene iznose naknada, koje objavljuje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine, Redakcija iskazuje u okviru Uredbe. Stoga se kod prečišćenog teksta navode i brojevi glasila u kojima su objavljeni pravilnici kojima se ovi iznosi usklađuju.

* Odredbe Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije i o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – dr. pravilnik, 3/2014, 81/2014 – dr. pravilnik, 31/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik, 43/2017 – dr. pravilnik, 45/2018 – dr. pravilnik i 67/2018 – dr. pravilnik) osim člana 4, prestale su da važe 1. januara 2019. godine, danom početka primene Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović