PDV na uvoz rezervnih delova i pravo na odbitak

(NE)POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBVEZNIKA PDV – SERVISERA U SLUČAJU KADA UVEZE REZERVNE DELOVE KOJE KORISTI ZA POPRAVKU DOBARA, NEZAVISNO OD TOGA DA LI IMA OBAVEZU PLAĆANJA NAKNADE ZA TU NABAVKU STRANOM LICU ILI NE

U slučaju kada obveznik PDV – serviser uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka, obveznik PDV – serviser ima pravo da plaćeni PDV odbije kao prethodni porez ako poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza, nezavisno od toga da li obveznik PDV ima obavezu plaćanja naknade za rezervne delove stranom licu ili je rezervne delove od stranog lica dobio bez obaveze plaćanja naknade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-325/2021-04 od 21.6.2021. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 – dalje: Zakon), u slučaju kada obveznik PDV – serviser uveze rezervne delove i po osnovu predmetnog uvoza plati PDV obračunat od strane nadležnog carinskog organa, pri čemu rezervne delove koristi za popravku, odnosno servis dobara u garantnom roku, odnosno van garantnog roka, obveznik PDV – serviser ima pravo da plaćeni PDV odbije kao prethodni porez ako poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza, nezavisno od toga da li obveznik PDV ima obavezu plaćanja naknade za rezervne delove stranom licu ili je rezervne delove od stranog lica dobio bez obaveze plaćanja naknade.

Napominjemo, obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.

Odredbom člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona).

Saglasno odredbi člana 10. stav 1. tačka 5) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je lice koje uvozi dobro.

Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.

Odredbama člana 28. stav 1. Zakona propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (dalje: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:

1) koji je oporeziv PDV;

2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;

3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.

Pravo na odbitak prethodnog poreza, prema odredbama člana 28. stav 2. Zakona, obveznik može da ostvari ako poseduje:

1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;

2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza.

Prema odredbama stava 3. istog člana Zakona, u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:

1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;

2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1 – 3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona).

U skladu sa odredbom stava 6. istog člana Zakona, obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović