Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase svake pojedinačne isporuke u okviru paketa usluga

POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE SVAKE POJEDINAČNE ISPORUKE KOJU PRIVREDNI SUBJEKT IZVRŠI FIZIČKOM LICU PRILIKOM PRUŽANJA PAKETA USLUGA KOJI JE DEFINISAN PRETPLATNIČKIM UGOVOROM

Privredni subjekt koji se bavi pružanjem paketa usluga koji je definisan pretplatničkim ugovorom (iznajmljivanje vodomata, prodaja i distribucija vode do korisnika) fizičkim licima, pri čemu se naplata vrši putem mesečne fakture koja objedinjava sve pojedinačne isporuke u skladu sa ugovorom, dužan je da svaku pojedinačnu isporuku evidentira preko fiskalne kase i da brojeve tih fiskalnih isečaka upiše u fakturu koju izdaje fizičkom licu na mesečnom nivou

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-0656/2021-04 od 25.6.2021. godine)

„U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 93/2012 – dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Članom 5. stav 3. Zakona propisano je označavanje načina plaćanja dobara i usluga u bazi podataka fiskalne kase koji se vrši na sledeći način: ako se plaćanje vrši gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim karticama i sl, kao sredstvo plaćanja označava se: „gotovina“; ako se plaćanje vrši čekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo plaćanja označava se: „ček“ i ako se plaćanje vrši platnom karticom, kao sredstvo plaćanja označava se: „kartica“.

Članom 12. stav 5. Zakona propisano je da je obveznik dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, plaćanje vrši na osnovu fakture.

Prema tome, u skladu sa prethodno navedenim odredbama Zakona, privredni subjekt koji se bavi pružanjem paketa usluga koji je definisan pretplatničkim ugovorom (iznajmljivanje vodomata, prodaja i distribucija vode do korisnika) fizičkim licima, pri čemu se naplata vrši putem mesečne fakture koja objedinjava sve pojedinačne isporuke u skladu sa ugovorom, dužan je da svaku pojedinačnu isporuku evidentira preko fiskalne kase i da brojeve tih fiskalnih isečaka upiše u fakturu koju izdaje fizičkom licu na mesečnom nivou.

To bi, u konkretnom slučaju, značilo da je distributer koji kontinuirano dostavlja vodu korisniku paketa usluga definisanih ugovorom, dužan da pri svakoj pojedinačnoj isporuci na licu mesta korisniku paketa usluga izda fiskalni isečak kojim je evidentiran promet preko fiskalne kase, saglasno članu 3. stav l. Zakona. Ovakav fiskalni isečak se izdaje sa opcijom plaćanja „ček“, s obzirom da se plaćanje vrši bezgotovinski putem izdavanja fakture na mesečnom nivou.

Pri tome napominjemo, privredni subjekat fakturu sa upisanim rednim brojevima fiskalnih isečaka može da izdaje i elektronskim putem u skladu sa propisima koji regulišu elektronski dokument, elektronsku identifikaciju i dr, od značaja za elektronsku dostavu fakture.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović