Knjižno odobrenje

UMANJENJE PRIHODA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU DATOG KNJIŽNOG ODOBRENJA KAO VERODOSTOJNE RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE

Knjižno odobrenje koje privredno društvo izda svom kupcu može se smatrati verodostojnom računovodstvenom ispravom u smislu Zakona, s obzirom da se iz istog može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene, kao i da pomenuto knjižno odobrenje sadrži potpis ovlašćenog lica. Samim tim, nezavisno od toga da li u konkretnom slučaju društvo ima ili nema pravo da umanji obračunati PDV društvo ima pravo da umanji potraživanje i prihod od prodaje s obzirom da je kupcu izdalo knjižno odobrenje

(Mišljenje Ministarstva finansija (iz delokruga Sektora za finansijski sistem – sa aspekta računovodstvenih propisa), br. 011-00-446/2021-04 od 9.6.2021. godine)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu, između ostalog navedeno je sledeće:

  • privredno društvo „XY“, svom matičnom društvu, na osnovu Ugovora o uslužnoj preradi i ostavi, pruža usluge prerade, smrzavanja i skladištenja svežeg voća. Za svoje usluge izdalo je račune u skladu sa ugovorenim uslovima. Analizom ugovorenih cena za analizirani period maj – septembar 2015. godine, utvrđeno je da su više od cena za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, odnosno da su više od tržišnih cena;
  • dana xx.xx.2015. godine sačinjen je aneks ugovora, utvrđene su niže cene usluga za svaku vrstu voća i izdat dokument o smanjenju osnovice u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena, odnosno xx.xx.2015. godine;
  • po osnovu izdatog dokumenta o smanjenju osnovice (knjižno odobrenje), izvršili smo smanjenje obračunatog PDV-a nakon dobijanja pismenog obaveštenja od našeg matičnog društva o ispravci odbitka prethodnog poreza. Takođe, nakon smanjenja cena usluga po osnovu izdatog knjižnog odobrenja, izvršili smo i umanjenje prihoda od prodaje.
  • U predmetnom zahtevu je dodatno navedeno da u postupku poreske kontrole, poreski inspektor osporava pravo na smanjenje obračunatog PDV-a i umanjenje prihoda od prodaje iz razloga što knjižno odobrenje ne sadrži podatak o broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.
  • S tim u vezi, postavljeno je pitanje (pored pitanja u vezi sa pravom na smanjenje obračunatog PDV) da li po osnovu pomenutog knjižnog odobrenja privredno društvo „XY“ ima pravo na umanjenje prihoda od prodaje?

Članom 8. stav 1. Zakona propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i pravovremeno otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Pojam računovodstvene isprave, uređen je odredbama člana 9. Zakona kojim je propisano da računovodstvena isprava predstavlja pisani dokument ili elektronski zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava.

Odredbama člana 10. Zakona uređuje se pitanje odgovornosti za računovodstvene isprave, u smislu da je lice koje sastavlja računovodstvenu ispravu odgovorno za istinitost i potpunost podataka u ispravi, za njenu računsku tačnost i da ona verodostojno prikazuje nastalu poslovnu promenu.

Lice iz člana 10. stav 1. ovog Zakona svojim potpisom, odnosno drugom identifikacionom oznakom (utvrđenom opštim aktom kojim pravno lice, odnosno preduzetnik uređuje organizaciju računovodstva) potvrđuje računsku tačnost i verodostojnost računovodstvene isprave.

Imajući u vidu navedeno, pre svega želimo na početku da istaknemo da vrlo često u praksi uslovi koje definišu poreski propisi (npr. u delu koji se odnosi na propise iz oblasti PDV-a, dobiti i sl.) s jedne, i računovodstveni propisi s druge strane u vezi sa npr. priznavanjem prihoda, rashoda i sl. u poslovnim knjigama pravnih lica i preduzetnika nisu istovetni.

S tim u vezi, prema našem mišljenju, u konkretnom slučaju knjižno odobrenje koje je izdalo privredno društvo „XY“ se može smatrati verodostojnom računovodstvenom ispravom u smislu Zakona, s obzirom da se iz istog može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene, kao i da pomenuto knjižno odobrenje sadrži potpis ovlašćenog lica. Samim tim, nezavisno od toga da li u konkretnom slučaju ovo društvo ima ili nema pravo da umanji obračunati PDV (pitanje je u nadležnosti poreskih propisa), smatramo da ima pravo da umanji potraživanje i prihod od prodaje s obzirom da je kupcu (matičnom društvu) izdalo knjižno odobrenje.

Na kraju, želimo da ukažemo da je, saglasno članu 43. stav 2. Zakona, za istinito i pošteno prikazivanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, odnosno konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju pravnog lica propisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja, nadzornog organa i lica koje sastavlja finansijske izveštaje delujući u okviru nadležnosti koje su im zakonom i internom regulativom pravnog lica odnosno preduzetnika dodeljeni).“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović