Reklamni materijal, poslovni uzorci i PDV

Poslovni uzorci, reklamni materijal,  pokloni manje vrednosti koji se daju poslovnim partnerima i budućim klijentima, kao i uzorci koji su se i do sada davali bez naknade,  Pravilnikom je  detaljnije utvrđena vrednost i količina davanja.

Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod besplatnog davanja poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa.

Pravilnikom o prometu bez naknade uređeno je šta se smatra uobičajenim količinama poslovnih uzoraka koje se za tu namenu besplatno daju kupcima ili potencijalnim kupcima. Trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti koji se povremeno daju različitim licima,

Odredbom člana 6. stav 1. Pravilnika o prometu bez naknade propisano je da se uobičajenom količinom poslovnih uzoraka, u smislu člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, smatraju dobra koja nisu namenjena prometu, a koja su rezultat poslovanja poreskog obveznika ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti, bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip poreskog obveznika.

Novim pravilnikom je posebno uređeno šta se smatra uobičajenom količinom poslovnih uzoraka, a šta poslovnim uzorcima.

Prema članu 17. stav 1. Novog pravilnika, uobičajenom količinom poslovnih uzoraka, u smislu člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, koji se bez naknade daju kupcima ili potencijalnim kupcima, smatra se ona količina poslovnih uzoraka koja je potrebna da se kupci ili potencijalni kupci upoznaju sa karakteristikama određenog dobra.

Poslovnim uzorcima iz stava 1. ovog člana smatraju se dobra koja nisu namenjena prometu, a koja su rezultat poslovanja obveznika PDV ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti, bez obzira da li je na tim dobrima utisnut logotip obveznika PDV.

Dobra koja se daju kao poslovni uzorci moraju biti obeležena kao takva, a ako ne mogu biti obeležena kao poslovni uzorci, moraju biti u obliku i pakovanju različitom od oblika ili pakovanja tih dobara namenjenih prometu.

Poslovni uzorci za potrebe analize, Novi pravilnik takođe posebno uređuje šta je uobičajena količina tih uzoraka, a šta su sami poslovni uzorci za potrebe analize.

Prema članu 18. Novog pravilnika, uobičajenom količinom poslovnih uzoraka, a to je precizirano u  članu  6. stav 1. tačka 3) Zakona, koji se daju za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa, smatra se količina dobara određena aktom nadležnog organa.

Poslovnim uzorcima iz stava 1. ovog člana smatraju se dobra koja su rezultat poslovanja obveznika PDV ili koja su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti, nezavisno od toga da li su kao takva namenjena prometu.

I pored namere da se detaljnije  definišu i preciziraju  uobičajene količine poslovnih uzoraka i dalje je ostalo  prilično neodređeno.

Jasnije je protumečen član 6. stav 1. tačka 3) Zakona da se ne može primenjivati neograničeno, već da se mora voditi računa o tome koja je to količina poslovnih uzoraka u nekom konkretnom slučaju dovoljna da bi se kupci ili potencijalni kupci upoznali sa karakteristikama tih dobara (i to i adekvatno dokumentovati, posebno ako je reč o nekoj većoj količini uzoraka ili uzorcima veće vrednosti).

Kada je reč o poslovnim uzorcima koji se daju za potrebe analize, po prvi put je definisano šta se smatra tim uzorcima.  Nije bitno da li je reč o dobrima koja su namenjena prometu ili ne (za razliku od poslovnih uzoraka koji se daju kupcima ili potencijalnim kupcima), već je dovoljno da je reč o dobrima koja su rezultat poslovanja obveznika PDV ili su neposredno povezana sa obavljanjem njegove delatnosti.

Novim Pravilnikom  napravljena je  razlika između poslovnih uzoraka koji se daju kupcima i uzoraka koji se daju za potrebe analize  – u postojećem pravilniku nije bio jasno definisano.

Kada je reč o reklamnom materijalu, definicija reklamnog materijala je dopunjena u odnosu na Pravilnik o prometu bez naknade, u smislu da se reklamnim materijalom smatraju dobra na kojima je odštampan ili utisnut logotip obveznika PDV, odnosno vizuelno ispoljavanje brenda koji je u vezi sa delatnošću obveznika PDV, a koja taj obveznik PDV besplatno daje različitim licima, bez obzira da li ova dobra obveznik PDV daje neposredno ili posredstvom trećih lica.

Ovo pre svega ima praktični značaj u onim slučajevima kada obveznik PDV isporučuje određenu količinu reklamnog materijala licu koje taj materijal dalje deli besplatno različitim licima. Ovo je slučaj npr. kada obveznik PDV koji pruža uslugu reklamiranja obvezniku PDV, deli njegov reklamni materijal trećim licima (razne marketinške aktivnosti, sponzorski ugovori i sl). U ovim slučajevima je potrebno adekvatno dokumentovati (kroz ugovor ili drugu dokumentaciju) da treće lice reklamni  materijal deli u ime i za račun obveznika čiji je materijal, tj. da obveznik PDV ne daje reklamni materijal tom trećem licu, već mu materijal predaje radi besplatne podele različitim licima u reklamne svrhe.

Precizirano je da se u ukupan promet na osnovu kojeg se računa ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, pored opreme i objekata za vršenje delatnosti, ne uračunavaju ni ulaganja u objekat za vršenje delatnosti za koja obveznik PDV naplaćuje naknadu, bez PDV.

Naime, ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu. Važno je naglasitii da se iz ukupnog prometa isključuju  objekti i oprema za obavljanje delatnosti i ulaganja u te objekte čiji prenos obveznik vrši uz naknadu.

Drugim rečima, ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti u poreskom periodu ne može biti veća od 0,25% ukupnog prometa poreskog obveznika u tom poreskom periodu koji je ostvaren od obavljanja registrovane delatnosti.

Pojam objekata i opreme za vršenje delatnosti, odnosno ulaganja u objekte uređen je u Novom pravilniku članom 153.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović