Nema korektivnih knjiženja u finansijskim izveštajima zbog nalaza poreske kontrole

USLED NALAZA PORESKE KONTROLE O NEISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NE VRŠE SE KOREKTIVNA KNJIŽENJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete

 

Po osnovu rešenja Poreske kontrole, koje se odnosi na neosnovano priznati rashod direktnog otpisa potraživanja prema zavisnom društvu (matično društvo ne poseduje dokaz o utuženosti potraživanja), ne vrše se nikakve korekcije u poslovnim knjigama kako matičnog tako ni zavisnog društva. Naime, neispunjenost uslova za priznavanje rashoda u poreskom bilansu matičnog društva, ne dovodi do korekcije rashoda po osnovu direktnog otpisa potraživanja u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima matičnog društva, kao ni do korekcije prihoda po osnovu otpisa obaveza u poslovnim knjigama zavisnog društva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-352/2021-04 od 11.5.2021. godine)

„Zakonom o računovodstvuhttps://www.biljanatrifunovicifa.com/?s=zakon+o+ra%C4%8Dunovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 – dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U skladu sa odredbom člana 25. stav 1. Zakona, propisano je da za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, mala i srednja pravna lica primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018 – dalje: MSFI za MSP).

U predmetnom zahtevu, između ostalog navedeno je sledeće:

 • Privredno društvo „A“ je osnivač i jedini član privrednog društva „B“, sa 100% udela u tom privrednom društvu „B“. Privredno društvo „A“ i privredno društvo „B“ primenjuju usvojene računovodstvene politike u skladu sa MSFI za MSP.
 • U toku 2018. i 2019. godine privredno društvo „A“ je imalo izvesna novčana potraživanja prema privrednom društvu „B“. Privredno društvo „A“ je na kraju 2018. i 2019. godine izvršilo direktan otpis tih potraživanja prema privrednom društvu „B“, pri čemu je takav otpis privredno društvo „A“ priznalo kao rashod u poreskom bilansu u poreskim periodima u kojima je otpis izvršen, shodno odredbama člana 16. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019 i 153/2020 – dalje: ZPDPL). Na osnovu ovih otpisa potraživanja kod privrednog društva „A“, privredno društvo „B“ je izvršilo rasknjižavanje dugovanja prema svom osnivaču – privrednom društvu „A“, i samim tim, ova dugovanja nisu bila iskazana kao obaveze u finansijskim izveštajima privrednog društva „B“ za periode 2018. i 2019. godine.
 • Nadalje, nalazom terenske kontrole kod privrednog društva „A“ konstatovano je da u trenutku direktnog otpisa potraživanja prema privrednom društvu „B“, kod privrednog društva „A“ nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 16. ZPDPL, s obzirom da privredno društvo „A“ posedovalo dokaz o utuženosti potraživanja prema privrednom društvu „B“.
 • Shodno navedenom, privrednom društvu „A“ je rešenjem terenske kontrole naloženo plaćanje poreskih obaveza na ime neosnovanog priznavanja rashoda u poreskom bilansu za 2018. i 2019. godinu po napred navedenom osnovu (neosnovano izvršen otpis potraživanja prema privrednom društvu „B“, usled neispunjenosti sva tri uslova propisana članom 16. ZPDPL).
 • Privredno društvo „A“ je izvršilo plaćanje utvrđene poreske obaveze shodno navedenom rešenju poreske kontrole.
 • Privredno društvo „A“ je potom dostavilo rešenje poreske kontrole privrednom društvu „B“ radi sprovođenja odgovarajućih korekcija u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima privrednog društva „B“, shodno nalazu kontrole kod privrednog društva „A“, a u vezi izvršenog otpisa potraživanja prema privrednom društvu „B“.
 • Privredno društvo „B“ je izvršilo analizu dostavljenog rešenja Poreske uprave i sastavilo interni zapisnik o utvrđivanju materijalno značajne greške u svojim poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima, koji se odnosi na neosnovan otpis potraživanja koje je privredno društvo „A“ izvršilo prema privrednom društvu „B“. Odnosno, imajući u vidu rešenje Poreske uprave koje je izdato privrednom društvu „A“, privredno društvo „B“ je u svom internom zapisniku konstatovalo da je to društvo očigledno neosnovano izvršilo rasknjižavanje svojih obaveza prema osnivaču – privrednom društvu „A“, u periodima kada je osnivač – privredno društvo „A“ izvršilo otpis potraživanja prema privrednom društvu „B“, odnosno da je rasknjižavanje kod privrednog društva „B“ očigledno izvršeno neosnovano.
 • Privredno društvo „B“ namerava da na osnovu internog zapisnika o utvrđivanju materijalno značajne greške izvrši korekciju svojih finansijskih izveštaja (shodno naročito stavovima 10.19. – 10.22. MSFI za MSP), tako što će iskazati u njima obaveze koje je to društvo imalo prema osnivaču – privrednom društvu „A“, za čiji otpis je Poreska uprava rešenjem terenske kontrole kod privrednog društva „A“ utvrdila da nisu bili ispunjeni uslovi, a imajući u vidu da je privredno društvo „B“ očigledno bez osnova izvršilo rasknjižavanje tih obaveza iz svojih poslovnih knjiga i da posledično iste nije prikazalo u svojim finansijskim izveštajima.
 • Ispravka navedene materijalno značajne greške bi bila sprovedena u 2021. godini, korekcijom finansijskih izveštaja za 2020. godinu, a same greške se odnose na periode 2018. i 2019. godine.

Paragrafom 10.19 MSFI za MSP propisano je da su greške iz prethodnih perioda propusti i pogrešna iskazivanja u finansijskim izveštajima entiteta za jedan ili više prethodnih perioda koji nastaju usled nekorišćenja ili pogrešnog korišćenja, pouzdanih informacija koje:

 1. a) su bile dostupne kada su finansijski izveštaji za te periode bili odobreni za objavljivanje; i
 2. b) bi bilo razumno očekivati da su mogle biti pribavljene i uzete u obzir u sastavljanju i prezentaciji tih finansijskih izveštaja.

Takve greške obuhvataju efekte matematičkih grešaka, grešaka u primeni računovodstvenih politika, pregleda ili pogrešnih tumačenja činjenica i kriminalnih radnji. U meri u kojoj je to izvodljivo, entitet treba da vrši retroaktivnu korekciju materijalno značajnih grešaka iz prethodnog perioda u prvom setu finansijskih izveštaja odobrenom za objavljivanje nakon otkrivanja tih grešaka tako što će:

 1. a) prepraviti uporedne iznose za prezentovan(e) raniji(e) period(e) u kojem(ima) su se greške dogodile; ili
 2. b) ako se greška dogodila pre najranijeg prezentovanog prethodnog perioda, prepraviti početna stanja imovine, obaveza i kapitala za najraniji prezentovani prethodni period.

Imajući u vidu gore navedeno, pre svega želimo da istaknemo da prema našem razumevanju predmetnog zahteva, činjenica da je Poreska kontrola Rešenjem ustanovila da kod matičnog društva „A“ u trenutku direktnog otpisa potraživanja prema privrednom društvu „B“ (zavisno pravno lice) nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 16. ZPDPL, s obzirom da matično društvo nije posedovalo dokaz o utuženosti potraživanja prema privrednom društvu „B“ (zavisno pravno lice) i da samim tim nije ispravan Poreski bilans (neosnovano priznati rashodi), nije od značaja sa aspekta računovodstva.

U svakom slučaju, prema našem mišljenju ovo ne znači da matično društvo „A“ nije trebalo da vrši otpis potraživanja i da je napravilo grešku u svom finansijskom izveštaju. Takođe, to što je društvo „A“ imalo korekciju u svom Poreskom bilansu ne obavezuje privredno društvo „B“ (zavisno pravno lice) da ono vrši korektivna knjiženja i ispravku greške u svojim finansijskim izveštajima, jer ta činjenica nije dokaz da je privredno društvo „B“ napravilo grešku u svom finansijskom izveštaju.

Dakle, ukoliko je u konkretnom slučaju privredno društvo „B“ izvršilo otpis obaveze prema matičnom pravnom licu u skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama, smatramo da nije potrebno da sada (na osnovu naknadnog internog zapisnika) vrši bilo kakve korekcije u svojim poslovnim knjigama, s obzirom da je pomenuta obaveza prema matičnom društvu već ranije (u finansijskim izveštajima za 2018. i 2019. godinu) morala biti oprihodovana (pretpostavljamo preko računa 677 – Prihodi od smanjenja obaveza).

Dodatno napominjemo da to da li je potraživanje naplativo ili nije, kao i da li treba vršiti ispravku ili otpis određenog potraživanja predstavlja pitanje profesionalnog prosuđivanja rukovodstva privrednog društva, a ne ispunjenosti uslova propisanih članom 16. pomenutog ZPDPL.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović