Gubitak prava na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa

POSTUPAK ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU FISKALNIH POGODNOSTI IZ UREDBE I ZAKLJUČKA

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

Privredni subjekt koji, u periodu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom i Zaključkom, ne izmiri ratu u navedenim rokovima, gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja bez posebnog sprovođenja poreskog postupka i isto se evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-293/2020-04 od 22.6.2021. godine)

1. Prema odredbi člana 2. tačka 1) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 160/2020), pored ostalih i rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica.

Prema odredbama člana 2. tačka 2) alineja prva Uredbe, fiskalne pogodnosti se odnose na odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda koji u skladu sa odgovarajućim poreskim zakonima dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, a izuzetno do 31. jula 2020. godine za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na zaradu za mesec jun 2020. godine isplaćenu u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, i odlaganje njihovog plaćanja, i to poreza na dohodak građana na zarade i naknade zarada (porez) i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (doprinosi) na zarade i naknade zarada, za mesec mart, april i maj 2020. godine, odnosno po izboru poreskog obveznika za mesec april, maj i jun 2020. godine za one poreske obveznike koji su isplate zarada i naknada zarade, za mesec mart 2020. godine delimično ili u celosti izvršili do dana stupanja na snagu Uredbe.

Pravno lice koje se opredeli da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja, u Obrascu PPP-PD za prihode iz radnog odnosa za obračunski period – mesec za koji koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz ove uredbe u polju 1.4. – datum plaćanja, unosi datum 04. januar 2021. godine (član 4. stav 3. Uredbe).

S tim u vezi, privrednim subjektima – pravnim licima može da se odloži dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada (u visini obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena) definisanih u članu 2. tačka 2) alineja prva Uredbe, do 4. januara 2021. godine.

Pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa po osnovu zarade i naknade zarade može da se ostvari na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate (član 5. Uredbe).

U cilju stvaranja uslova za primenu novih mera podrške privrednim subjektima u privatnom sektoru i daljem ublažavanju ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, Vlada je donela Zaključak Vlade 05 broj: 401-6052/2020 („Sl. glasnik RS“, br. 104/2020).

Saglasno tom Zaključku, odlaže se dospelost za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada, koje se odnose na obračunski period avgust 2020. godine, tako da dospevaju za plaćanje 5. januara 2021. godine.

Postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom i Zaključkom, bliže je uređena Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 156/2020 – dalje: Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa).

Privrednim subjektima iz čl. 4-7. Uredbe, odnosno iz tač. 1-4. Zaključka, koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odlaže se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja i isto se evidentira u poreskom računovodstvu bez posebnog sprovođenja postupka odlaganja plaćanja, i to za porez i doprinose na zarade i naknade zarada u visini iznosa neplaćene obaveze čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaključkom (član 2. stav 1. alineja prva Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa).

Saglasno članu 4. st. 1. i 2. Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa, ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada iz člana 2. stav 1. alineja prva i člana 3. stav 4. ove uredbe, odlaže se na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate, za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede, s tim da mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Privredni subjekt koji, u periodu odlaganja plaćanja ne izmiri ratu u navedenim rokovima, gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja bez posebnog sprovođenja poreskog postupka i isto se evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja (član 5. stav 4. Uredbe o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa).

  1. Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 – dalje: Zakon), propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).

Saglasno navedenom, oslobođenje od plaćanja dela obaveza za PDV nije kao mera predviđeno ni Zakonom niti Uredbom, nezavisno od perioda nastanka tih obaveza.

  1. Kada je reč o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, uslovi za predmetno odlaganje propisani su odredbama čl. 73. i 74. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 i 144/2020 – dalje: ZPPPA) i Uredbom o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Sl. glasnik RS“, br. 53/2003, 61/2004 i 71/2005 – dalje: Uredba o odlaganju plaćanja poreskog duga).

Naime, odredbama člana 73. st. 1-4. ZPPPA propisano je da Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

1) ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Odredbama člana 74. st. 1, 2, 6. i 7. ZPPPA propisano je da u postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ovog zakona, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana su:

1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3) neopoziva bankarska garancija;

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine;

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

6) menica avalirana od strane poslovne banke.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, od poreskog obveznika se ne zahteva ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ovog zakona, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako dugovani porez iz člana 73. stav 3. ovog zakona, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice i preduzetnika – do 1.500.000 dinara;

2) za fizičko lice – do 200.000 dinara.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Odredbama člana 76. st. 2-4. ZPPPA propisano je da ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ZPPPA, plaćanje dugovanog poreza odloženo, kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b ZPPPA, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti. Pravo na otpis 50% kamate se ne ostvaruje za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, kada je obaveza utvrđena rešenjem u postupku poreske kontrole.

Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

Prema članu 2. Uredbe o odlaganju plaćanja poreskog duga, plaćanje duga Poreska uprava može da odloži poreskom obvezniku (dalje: obveznik) ako dug iznosi najmanje, i to za:

1) fizičko lice – 10% od oporezivih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev za odlaganje;

2) preduzetnika i malo pravno lice – 5% od ukupnog godišnjeg prihoda iskazanog u poslednjem finansijskom izveštaju, odnosno godišnjeg paušalnog prihoda;

3) srednja i velika pravna lica – 5% od obrtnih sredstava iskazanih u poslednjem finansijskom izveštaju.

S tim u vezi, za navedene obaveze, neophodno je da poreski obveznik podnese obrazloženi zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave i ukoliko ispuni propisane uslove može mu se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci.

Ukazujemo da Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i činjenice koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke u vezi sa pravom poreskog obveznika na odlaganje plaćanja dugovanog poreza.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović