PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021)

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), a naročito:

1) kriterijumi na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona;

2) uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika i svaki drugi promet bez naknade iz člana 4. stav 4. Zakona;

3) upotreba dobara i pružanje usluga iz člana 5. stav 4. Zakona;

4) prenos celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona;

5) postupak zamene dobara u garantnom roku iz člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona;

6) uobičajene količine poslovnih uzoraka iz člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona;

7) reklamni materijal i drugi pokloni manje vrednosti iz člana 6. stav 1. tačka 4) Zakona;

8) sekundarne sirovine i usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama iz člana 10. stav 2. tačka 1) Zakona;

9) dobra i usluge iz oblasti građevinarstva iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona;

10) način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva iz člana 10a Zakona;

11) usluge u vezi sa nepokretnostima iz člana 12. stav 6. tačka 1) Zakona;

12) usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta iz člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona;

13) prevozna sredstva iz člana 12. stav 6. tač. 5), 6) i tačka 7) podtačka (8) Zakona;

14) usluge telekomunikacija iz člana 12. stav 6. tačka 7) podtačka (10) Zakona;

15) usluge pružene elektronskim putem iz člana 12. stav 6. tačka 7) podtačka (12) Zakona;

16) kriterijum i pretpostavke za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga iz člana 12. stav 13. Zakona i način njihove primene;

17) način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa koji se vrši uz naknadu iz člana 17. Zakona;

18) način utvrđivanja poreske osnovice za prevoz putnika autobusima koji vrši lice koje nema mesto stvarne uprave u Republici Srbiji iz člana 18. stav 4. Zakona;

19) način izmene poreske osnovice iz člana 21. Zakona;

20) dobra i usluge iz člana 23. stav 2. tač. 1), 2) 2a), 4)-11) i 15-21) Zakona;

21) način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza iz člana 24. st. 1. i 2. Zakona;

22) lični prtljag i dokazi da je putnik otpremio dobra u inostranstvo iz člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona;

23) način i postupak vraćanja PDV iz člana 24. stav 10. Zakona;

24) dobra i usluge iz člana 25. stav 2. tač. 3), 7), 11), 12), 13), 14), 15) i 18) Zakona;

25) način utvrđivanja i ispravka srazmernog poreskog odbitka iz člana 30. Zakona;

26) način ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice iz člana 31. Zakona;

27) oprema i objekti za vršenje delatnosti i ulaganja u te objekte i način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza iz člana 32. Zakona;

28) način utvrđivanja dela prethodnog poreza za opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganje u te objekte za koji se naknadno može steći pravo na odbitak prethodnog poreza iz člana 32a Zakona;

29) polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti iz člana 36. Zakona;

30) naplata potraživanja za svrhu nastanka poreske obaveze iz člana 36a Zakona;

31) način i postupak dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržina računa i evidencije iz člana 36b Zakona;

32) evidenciona prijava i postupak evidentiranja i brisanja iz evidencije obveznika PDV iz čl. 38. i 38a Zakona;

33) sadržina popisne liste koju sačinjava obveznik PDV koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV iz člana 40. stav 3. Zakona;

34) slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa ili mogu da se izostave pojedini podaci u računu, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa iz člana 42. Zakona;

35) oblik, sadržina i način vođenja evidencije iz člana 46. stav 1. Zakona;

36) oblik i sadržina pregleda obračuna PDV iz člana 46. stav 1. Zakona;

37) oblik i sadržina poreske prijave iz člana 50. stav 1. Zakona;

38) postupak ostvarivanja prava na povraćaj PDV iz člana 52. stav 1. Zakona;

39) postupak i uslovi za povraćaj PDV umesto poreskog kredita iz člana 52. stav 3. Zakona;

40) način i postupak refakcije i refundacije PDV iz čl. 53-56a Zakona;

41) dobra i usluge neposredno povezane sa verskom delatnošću iz člana 55. Zakona.

II KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA

Član 2

Predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu ili zakupu (u daljem tekstu: ugovor o lizingu), zaključenog na određeni period, za pokretne ili nepokretne stvari, kada nijedna od ugovornih strana ne može jednostrano raskinuti ugovor ili odustati od daljeg izvršenja ugovora ako se strane pridržavaju ugovornih obaveza, smatra se prometom dobara iz člana 4. stav 3. tačka 2a) Zakona ako se predaja dobara vrši na osnovu ugovora koji se, u smislu ovog pravilnika, smatra ugovorom o lizingu.

Nepokretnim stvarima iz stava 1. ovog člana smatraju se zemljište, objekti i ekonomski deljive celine u okviru objekata.

Član 3

Ugovor o lizingu, u smislu člana 2. ovog pravilnika, je:

1) ugovor o lizingu pokretnih, odnosno nepokretnih stvari kojim je ugovorena potpuna isplata;

2) ugovor o lizingu pokretnih stvari kojim je ugovorena delimična isplata, ako je u momentu zaključenja tog ugovora ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

(1) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

(2) da je osnovni period trajanja ugovora jednak ili manji od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga, a primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga po ceni nižoj od neotpisanog dela vrednosti predmeta lizinga;

(3) da primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

3) ugovor o lizingu nepokretnih stvari – objekata i ekonomski deljivih celina u okviru objekata kojim je ugovorena delimična isplata ako je u momentu zaključenja tog ugovora ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

(1) da primalac lizinga ima mogućnost da otkupi predmet lizinga, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

(2) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga, a cena po kojoj bi se otkupio predmet lizinga je niža od neotpisanog dela vrednosti predmeta lizinga;

(3) da primalac lizinga ima pravo da produži ugovor, a osnovni period trajanja ugovora je duži od 80% od uobičajenog veka trajanja predmeta lizinga;

(4) da primalac lizinga ima pravo otkupa predmeta lizinga ili pravo da produži trajanje ugovora, ako je ispunjen najmanje jedan od sledećih uslova:

– da se rizik od propasti predmeta lizinga prenosi na primaoca lizinga i da će, u slučaju propasti predmeta lizinga, primalac lizinga nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu;

– da u slučaju kvara, odnosno oštećenja predmeta lizinga za koji, u smislu ovog pravilnika, nije odgovoran primalac lizinga, primalac lizinga ima obavezu dovođenja predmeta lizinga u pređašnje stanje o sopstvenom trošku, kao i da će nastaviti sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu;

– da primalac lizinga nastavlja sa plaćanjem u skladu sa ugovorom o lizingu iako predmet ugovora ne može da se koristi, bez obzira da li je za to odgovoran.

Primalac lizinga iz stava 1. tačka 3) podtačka (4) alineja druga ovog člana odgovoran je za kvar, odnosno oštećenje predmeta lizinga ako je do kvara, odnosno oštećenja predmeta lizinga došlo upotrebom predmeta lizinga protivno ugovoru ili njegovoj nameni, bez obzira na to da li je predmet lizinga upotrebljavao primalac lizinga ili drugo lice kome je primalac lizinga omogućio upotrebu predmeta lizinga.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović