Novi Pravilnik o PDV menja čak 27

Jedinstveni Pravilnk o PDV usvojen je 14. 04. 2021. stupa na snagu 22. 04. 2021. Odredbe  Novog Pravilnika počinju da se primenjuju od 01. 07. 2021.

Ovaj pravilnik menja dosadašnjih 27 pravilnika. Važno je naglasiti,  može se smatrati da smo konačno dobili jedinstven Pravilnik, ali ne radi se o jednostavno sastavljenom dokumentu od prethodnih pravilnika. Ima značajnih izmena u odnosu na dosadašnje pravilnike koji će biti u upotrebi do 30. juna 2021. godine.

Važno je na početku naglasiti, da poslovi koji su započeti  primljeni/dati avansi u skladu sa aktuelnim pravilnicima, primenjivaće se pravilnik koji je tada bio na snazi.

Pravilnik je sveobuhvatan, ima 33 poglavlja 282 člana i 19 obrazaca.

Smatramo da je u ovom momentu nepotrebno da komentarišemo svi 33 poglavlja, jer bi to za vas bio ogroman, i za veliki broj korisnika nepotreban tekst.

U narednom periodu, obradićemo i prokometarisati svako od 33 poglavlja posebno, sa paralelnim prikazom po čemu se novi propisi razlikuju od postojećih, i koje izmene trebate da unesete u svoje poslovanje.

Odluku, da svako poglavlje obradimo posebno doneli smo na osnovu poznavanja naših pretplatnika. Primera radi, znamo da veliki broj vas nema potrebu da se detaljno informiše o aktivnom oplemenjivanju, ili o poslovanju slobodnih carinskih zona, jer jednostavo nemate takvu delatnost.

Važno je da znate da od 01. 07. 2021. godine prestaju da važe sledeći pravilnici:

1) Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara (“Službeni glasnik RS”, broj 122/12);

2) Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti (“Službeni glasnik RS”, broj 118/12);

3) Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen (“Službeni glasnik RS”, broj 118/12);

4) Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen (“Službeni glasnik RS”, broj 118/12);

5) Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 107/12 i 74/13);

6) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 86/15 i 159/20);

7) Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 84/15);

8) Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 21/17);

9) Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 21/17 i 41/17);

10) Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 21/17);

11) Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem (“Službeni glasnik RS”, broj 75/19);

12) Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu (“Službeni glasnik RS”, br. 86/15 i 159/20);

13) Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik (“Službeni glasnik RS”, broj 105/04);

14) Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 86/15);

15) Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15, 109/16 i 48/18);

16) Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza (“Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 48/18, 62/18, 44/18 – dr. zakon, 104/18, 16/19, 80/19 i 159/20);

17) Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 120/12 i 86/15);

18) Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka (“Službeni glasnik RS”, br. 96/19 i 159/20);

19) Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV (“Službeni glasnik RS”, broj 86/15);

20) Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (“Službeni glasnik RS”, broj 120/12);

21) Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima (“Službeni glasnik RS”, broj 159/20);

22) Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, broj 114/12);

23) Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu (“Službeni glasnik RS”, br. 23/18 i 48/18 – dr. pravilnik);

24) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15, 11/16, 60/18, 47/19, 50/19, 94/19 i 159/20);

25) Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci (“Službeni glasnik RS”, br. 123/12, 86/15, 52/18 i 94/19);

26) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18, 75/19 i 159/20);

27) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (“Službeni glasnik RS”, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14, 44/18 – dr. zakon, 104/18 i 87/20).

 

Od 1. jula 2021. godine broj propisa o PDV-u se drastično smanjuje

Do sada smo imali Zakon o PDV i 31 podzakonski akt, i više hiljada mišljenja Ministarstva finansija koja se odnose na primenu određenih članova zakon ili nekog od pravilnika ili uredbi.

Broj dokumenata koji će biti u primeni od 01. jula svodi se na 5 sledećih akata:

  1. Zakon o porezu na dodatu vrednost;
  2. Pravilnik o porezu na dodatu vrednost;
  3. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost;
  4. Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo;
  5. Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović