Usklađani dinarski neoporezivi iznosi iz Zakona o porezu na dohodak građana

Za period od 1.2.2021. godine do 31.1.2022. godine 

 

Usvojenim odredbama  Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 6/2021 od 29.01.2021. godine, usklađeni su dinarski neoporezivi iznosi, koji se primenjuju od 1. februara 2021. godine.

Pregled usklađenih neoporezivih iznosa

 

  OPIS Neoporezivi iznosi u dinarima
Iznosi koji su se
primenjivali
do 31.1.2021.
Iznosi koji se
primenjuju od 1.2.2021.
1 2 3 4
I Neoporezivi iznos koji se izuzima iz zarade zaposlenog    
1. Neoporezivi iznos iz zarade (član 15a st. 2, 4. i 5. Zakona) 16.300

mesečno

18.300*

mesečno

II Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. Zakona    
1. Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 69.789 70.696
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 30.570

mesečno

30.967

mesečno

3. Naknada za ishranu – hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport- tačka 13) 9.970

mesečno

10.100

mesečno

4. Naknada za rad članova izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.353

u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva

5.423

u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva

5. Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca, a koja ne predstavlja ekvivalent za neki njihov rad, odnosno protivuslugu ili protivčinidbu za neku njihovu aktivnost u odnosu na davaoca – tačka 30) 13.248

godišnje, ostvarene od jednog isplatioca

13.420

godišnje, ostvarene od jednog isplatioca

6. Naknade troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija u oblasti obrazovanja, obuka, sporta, rada sa mladima, nauke, istraživanja i inovacija, isplaćene u skladu sa navedenim programima – tačka 31) 101.900

na mesečnom nivou

103.225

na mesečnom nivou

III Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. Zakona    
1. Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 3.988

mesečno

4.040

mesečno

2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.394

po osnovu cele dnevnice, odnosno do pripadajućeg iznosa za polovinu dnevnice, utvrđene na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa

2.425

po osnovu cele dnevnice, odnosno do pripadajućeg iznosa za polovinu dnevnice, utvrđene na način i u skladu sa propisima nadležnog državnog organa

3. Naknada troškova prevoza na službenom putovanju sopstvenim vozilom – tačka 5) 6.980

mesečno

7.071

mesečno

4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 39.881 40.399
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 9.970

godišnje po jednom detetu

10.100

godišnje po jednom detetu

6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 19.939

godišnje

20.198

godišnje

7. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 69.789 70.696
IV Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2:    
1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond koju poslodavac obustavlja i plaća iz zarade zaposlenog 5.984

mesečno

6.062

mesečno

V Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4:    
2. Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću – tačka 1) 101.900 103.225
VI Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1.    
3. Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca – tačka 11) 13.248

godišnje, ostvarena od jednog isplatioca

13.420

godišnje, ostvarena od jednog isplatioca

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović