• Home
 • Blog
 • Zakoni

Uredba o utvrđivanju programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini

 („Sl. glasnik RS“, br. 5/2021)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PROGRAM
PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI

 1. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 149/20), član 8, u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 2.000.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 100.000.000,00 dinara namenjeno je za realizaciju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2021. godini (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis pomoć.

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ovog programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva – subvenciju, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za dodelu bespovratnih sredstava po Programu, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Izrazi kojima se označavaju lica u ovom programu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

U cilju praćenja razvoja ženskog preduzetništva u Republici Srbiji, obavezno je vođenje evidencije korisnika programa sa aspekta rodne ravnopravnosti.

 1. CILJEVI

Opšti cilj Programa je podsticanje razvoja preduzetništva i održivog ekonomskog razvoja.

Specifični ciljevi programa su:

– podrška preduzetništvu žena i mladih;

– povećanje broja privrednih subjekata;

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja;

– podsticanje zapošljavanja.

 1. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, čiji je:

– osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.

Osnivač privrednog subjekta može biti isključivo fizičko lice.

Za sredstva po Programu, mogu da konkurišu i korisnici čiji su osnivači, prethodno, bili osnivači najviše jednog privrednog subjekta, koji je brisan iz registra, pre objavljivanja javnog poziva ili je još uvek aktivan, ali je osnivač korisnika preneo svoja osnivačka prava na neko drugo lice, koje nije povezano lice sa njim, pre oglašavanja javnog poziva. Ukoliko ima više osnivača privrednog subjekta koji konkuriše, prethodno navedena odredba se odnosi na sve te osnivače.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina). Ukoliko je oprema polovna, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme, procenu vrednosti sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi. Ukoliko je prodavac polovne opreme koja je predmet kupovine i kreditiranja, privredni subjekt ovlašćen za promet/trgovinu polovne i remontovane opreme, može se prihvatiti ponuda bez procene vrednosti ovlašćenog sudskog veštaka. Oprema koja je predmet finansiranja, u skladu sa ovim programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je preduzetnik;

– tekuće održavanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;

– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja. Struktura operativnih troškova definisana je u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom.

Sredstva Programa ne mogu se koristiti za nabavku opreme u svrhu špekulativnih radnji.

Sredstva Programa se mogu odobriti isključivo ukoliko se, na osnovu raspoloživih informacija, može zaključiti da podnosilac zahteva i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju.

Izvođač radova i dobavljač opreme ne može biti povezano lice sa korisnikom kredita u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/05, 91/10 i 14/15). Izvođač radova i dobavljač opreme mora biti preduzetnik ili privredno društvo.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

 1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje, a ne obuhvata hladnjače, sušare, opremu za pakovanje, sortiranje, preradu i sl.;
 2. trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade. (više detalja u vezi sa delatnostima koje imaju u sebi određeni stepen obrade dato je u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs, sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom);
 3. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;
 4. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;
 5. promet nafte i naftnih derivata;
 6. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;
 7. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;
 8. građevinarstvo, izuzev proizvodnje građevinskih proizvoda i završnih zanatskih radova u građevinarstvu;
 9. transport i saobraćaj;
 10. finansijske usluge, usluge marketinga, konsultantske usluge, usluge istraživanja tržišta, ispitivanja javnog mnjenja;
 11. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda;
 12. delatnosti iznajmljivanja, rentiranja i samousluživanja, izuzev za potrebe turizma (više detalja u vezi sa podrškom turizmu, dato je u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom).

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata iz ostalih sektora, ako ne doprinose ostvarivanju ciljeva programa.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava u skladu sa ovim programom.

Korisnik sredstava je u obavezi da, pored kredita Fondu, vrati i odobrena bespovratna sredstva, u slučaju da, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom:

 1. obriše iz registra preduzetničku radnju, odnosno pokrene postupak likvidacije ili stečaja privrednog društva;
 2. otuđi predmet investicionog ulaganja ili isti da u zakup;
 3. raskine radni odnos osnivača privrednog subjekta na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu;
 4. izvrši promenu osnivača i zakonskog zastupnika;
 5. nije privredno aktivan i ne dostavlja uredno finansijske izveštaje.

Ukoliko korisnik navedene radnje izvrši posle navedenog roka od tri godine, a za vreme trajanja kredita, neće biti u obavezi da vrati odobrena bespovratna sredstva ali će se njegov kredit kod Fonda proglasiti dospelim u celosti.

 1. FINANSIJSKI OKVIR

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Privredni subjekti koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti su privredni subjekti iz izrazito nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave koji na navedenoj teritoriji imaju sedište ili na istoj obavljaju poslovanje i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva.

Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih društava i preduzetnika finansiraće se iz kredita Fonda pod sledećim uslovima:

Odnos 35%-65%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno
Minimalni 260.000,00 RSD 140.000,00 RSD 400.000,00 RSD
Maksimalni 3.900.000,00 RSD 2.100.000,00 RSD 6.000.000,00 RSD

Odnos 45%-55%

Iznos za pravna lica i preduzetnike Kredit Bespovratna sredstva Ukupno
Minimalni 220.000,00 RSD 180.000,00 RSD 400.000,00 RSD
Maksimalni 3.300.000,00 RSD 2.700.000,00 RSD 6.000.000,00 RSD

Izuzetno, privrednim subjektima koji obavljaju uslužne delatnosti u okviru kojih započinjanje poslovanja ne zahteva veći iznos sredstava, mogu se odobriti sredstva (bespovratna i kredita) u ukupnom iznosu do 3.000.000,00 dinara (više detalja u vezi sa uslužnim delatnostima za koje će se ograničavati iznosi do 3.000.000,00 dinara, dato je u uputstvu o sprovođenju Programa, koje je objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom).

Podnosioci zahteva imaju mogućnost da deo vrednosti projekta finansiraju sopstvenim sredstvima. Takođe, ukoliko je vrednost odobrenih sredstava manja od vrednosti traženih sredstava, podnosilac zahteva može, ukoliko prihvati rešenje o dodeli bespovratnih sredstava i odluku o dodeli kreditnih sredstava, iznos do pune razlike investicionog ulaganja finansirati iz sopstvenih sredstava.

Uslovi dodele kredita Fonda:

 1. Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i ovim programom;
 2. Rok otplate do pet godina, u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od tri godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period. U slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od tri godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva;
 3. Kamatna stopa uz primenu valutne klauzule:

– 1% godišnje uz garanciju banke;

– 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja;

 1. Obezbeđenje kredita:

– garancija poslovne banke ili

– hipoteka prvog reda na nepokretnostima za iznos kredita do 1.000.000,00 dinara na zahtev klijenta, a preko 1.000.000,00 dinara obavezno i/ili

– hipoteka na poljoprivrednom, šumskom zemljištu ili građevinskom zemljištu (uključujući i gradsko građevinsko zemljište) za iznos kredita do 500.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili

– ugovorno jemstvo pravnih lica i preduzetnika i/ili

– zaloga na postojećoj/budućoj opremi za iznos kredita do 1.000.000,00 dinara, s tim da pojedinačna vrednost opreme koja se zalaže ne bude manja od 50.000,00 dinara, a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja i/ili

– ugovorno jemstvo fizičkog lica za iznos kredita do 500.000,00 dinara a deo kredita iznad ovog iznosa mora se obezbediti drugim instrumentima obezbeđenja;

– menica i menično ovlašćenje dužnika.

Jemstvo povezanog pravnog lica ili preduzetnika sa podnosiocem zahteva, ne može biti osnovno obezbeđenje kredita.

Tržišna vrednost navedenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na iznos kredita mora da bude 1,2:1.

 1. USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROGRAMU

5.1. Korisnici bespovratnih sredstava i kredita Fonda

Pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, čiji je:

– osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.

5.2. Uslovi koje moraju da ispune podnosioci zahteva:

 1. uslov za dodelu bespovratnih sredstava je da je zahtev za kreditna sredstva prethodno predložen za odobrenje od strane Fonda;
 2. da su podneli popunjen zahtev za kredit i zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom Fondu;
 3. da su podneli original profakture/predugovora/ponude po kojoj se izvršava investiciono ulaganje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva;
 4. da su upisani u registar Agencije za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva;
 5. da je osnivač privrednog subjekta istovremeno i zaposlen na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, a ukoliko postoji više osnivača, potrebno je da su svi fizička lica i da bar jedan od osnivača ispunjava ovaj uslov;
 6. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 7. da su regulisali dospele obaveze javnih prihoda;
 8. da podnosilac zahteva i povezana lica nemaju dospelih a neizmirenih obaveza prema Fondu i drugim državnim poveriocima;
 9. da su u većinskom privatnom vlasništvu i da nisu u grupi povezanih lica u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o bankama, u kojoj su neki od članova velika pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/19), prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;
 10. da osnivač/osnivači i/ili odgovorno lice nije direktor/zastupnik, član, osnivač ili član organa upravljanja drugog privrednog subjekta ili zastupnik ogranka drugog privrednog subjekta;
 11. da je osnivač, koji ima 60 i više godina starosti, priložio, pored sredstava obezbeđenja u skladu sa ovim programom, polisu životnog osiguranja ili obezbedio jemstvo fizičkog lica;
 12. da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (odnosno u 2021, 2020. i 2019. godini) zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima i delom državne pomoći sadržane u kreditu Fonda, prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;
 13. da nisu koristili sredstva po programima finansijske podrške za početnike u poslovanju iz budžeta (nazivi programa finansijske podrške biće navedeni u uputstvu o sprovođenju Programa, koje će biti objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs);
 14. da nisu u teškoćama. Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;
 15. da pretežna delatnost privrednog subjekta upisana u Agenciji za privredne registre odgovara delatnosti koja se finansira iz ovog programa;
 16. da su statusne promene, promene osnivača i promene zastupnika privrednog subjekta izvršene pre oglašavanja javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava po ovom programu;
 17. da je osnivač privrednog subjekta ujedno i njegov zakonski zastupnik, a ukoliko ima više osnivača privrednog subjekta, jedan od osnivača mora da bude zakonski zastupnik tog privrednog subjekta.

Osnivači privrednih subjekata, koji konkurišu za sredstva po Programu, mogu da se obrate akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA), kako bi prošli besplatnu obuku za započinjanje poslovanja i kako bi im se pružila savetodavna i tehnička pomoć u vezi sa konkurisanjem po Programu, koju pružaju ARRA po programu standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike.

U toku postupka odlučivanja o dodeli bespovratnih sredstava koristiće se podaci iz registara i evidencija nadležnih organa: Agencije za privredne registre, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Poreske uprave.

 1. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Ministarstvo raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, uputstvo o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima kredita kod Fonda, biće objavljeni na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi, istovremeno, sa zahtevom za kredit Fondu i to dostavljanjem popunjenog objedinjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz ovog programa.

Fond će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava po ovom programu kod Fonda. Drugi zahtev može biti podnet u periodu trajanja javnog poziva, tek nakon prijema obaveštenja da je privrednom subjektu prvobitan zahtev odbijen.

Nakon prijema i obrade zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, Fond ocenjuje podneti kreditni zahtev privrednog subjekta. Rok za obradu kreditnog zahteva privrednog subjekta kod Fonda je najviše 20 dana, nakon čega privredni subjekt treba da bude obavešten ukoliko je potrebno dopuniti dokumentaciju u određenom roku.

Nakon prijema i obrade zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit, ARRA obavljaju terensku kontrolu, kako bi konstatovale da li stanje na terenu kod podnosioca zahteva odgovara navodima u podnetoj konkursnoj dokumentaciji.

Informacije o svim primljenim zahtevima za dodelu sredstava, sa predlogom za odobrenje ili odbijanje kreditnog zahteva uz obrazloženje razloga odobrenja ili odbijanja i uz svu potrebnu dokumentaciju, Fond dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Komisija vrši pregledanje, kontrolu ispravnosti zahteva i njegovu ocenu i donosi rešenje o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva, prema redosledu prijema formalno ispravnih zahteva, ili o odbijanju zahteva. Komisija odlučuje o svim naknadnim zahtevima korisnika za izmenama, usled nastupanja neplaniranih okolnosti (uključujući i okolnosti nastale usled promena odredaba zakona, podzakonskih akata i odluka državnih organa i institucija). Ukoliko se izmenama usled nastupanja neplaniranih okolnosti ne utiče na promenu namene sredstava ili povećanja iznosa odobrenih bespovratnih sredstava, o istim u roku od tri godine može odlučivati Fond, ali će Fond redovno izveštavati Ministarstvo o nastalim izmenama. Zamena dobavljača je moguća samo usled više sile (klijent mora da dostavi pismeno obaveštenje od dobavljača da nije u mogućnosti da isporuči opremu) i samo za opremu koja ima istu namenu kao i za onu za koju su sredstva odobrena.

Ukoliko podnosilac zahteva izvrši zamenu poslovnog prostora, nakon podnošenja dokumentacije, o kojoj Fond nije prethodno obavešten i nije dostavljen nov ugovor o zakupu, ili tu zamenu izvrši nakon terenske kontrole, zahtev za dodelu bespovratnih sredstava će biti odbijen.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti i verodostojnosti podataka, Komisija za dodelu bespovratnih sredstava može da zatraži dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja predloga i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije. Ukoliko se, na zakazanoj prethodnoj terenskoj kontroli, ne pojavi osnivač privrednog subjekta, koji je podneo zahtev, zahtev neće biti pozitivno rešen, a ukoliko se na zakazanoj terenskoj kontroli za utvrđivanje namenskog korišćenja odobrenih i dodeljenih sredstava ne pojavi osnivač, ugovor će biti raskinut. Ukoliko se prethodnom terenskom kontrolom utvrdi da se na terenu već nalazi oprema koja je predmet finansiranja po ovom programu, bez obzira da li je ista plaćena dobavljaču, zahtev za dodelu bespovratnih sredstava će biti odbijen. Ukoliko se utvrdi da je zahtev za dodelu bespovratnih sredstava podneo privredni subjekt čiji osnivač je suprug, supruga, sestra, brat, odnosno lice koje je u prvom stepenu srodstva (deca, roditelji i ostali srodnici u prvom stepenu) sa licem koje se već bavi istom ili srodnom delatnošću kojom se bavi i osnivač podnosioca zahteva, smatraće se da je to nastavak sprovođenja postojeće porodične delatnosti i zahtev za dodelu bespovratnih sredstava neće biti odobren. Ako je ženi preminuo suprug, brat, sestra ili lice sa kojim je u prvom stepenu srodstva, ona može naslediti njegov privredni subjekt i konkurisati sa njim za sredstva po ovom programu.

Kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši kontrolu ispravnosti i ocenjivanje zahteva definisani su u odeljcima 3, 4. i 5. ovog programa.

Administrativno-tehničku podršku radu Komisije pruža Fond.

Rešenje o prihvatanju ili odbijanju zahteva za dodelu bespovratnih sredstva Komisija dostavlja Fondu. Rešenje o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži obaveštenje korisnika da mu se dodeljuje de minimis pomoć.

U roku od osam dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Fonda o kreditu, Fond o odluci o kreditu i o rešenju o dodeli bespovratne pomoći obaveštava privredni subjekt, a u roku do 60 dana od dana dostavljanja odluke i rešenja, zaključuje ugovor o dodeli bespovratnih sredstava i ugovor o kreditu sa privrednim subjektom.

Datumom zaključenja ugovora se smatra datum kada je ugovor potpisan od strane ovlašćenog lica Fonda. Smatraće se da su privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u predviđenom roku odustali od dodeljenih bespovratnih sredstava kao i od kredita kod Fonda. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa Fondom, ugovor o dodeli bespovratnih sredstava zaključen sa Fondom smatra se ništavim i obrnuto.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava mora da sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, obavezu Fonda da prenese odobrena bespovratna sredstva na namenski račun korisnika, obavezu korisnika da investiciono ulaganje završi najkasnije u roku od 12 meseci od zaključenja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski ili prekrši uslove Programa, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekt ne sme da se izbriše iz Agencije za privredne registre, ne sme da se otuđi ili izda predmet investicionog ulaganja, ne sme da se raskine radni odnos osnivača privrednog subjekta na neodređeno vreme u tom privrednom subjektu, ne sme da se promeni osnivač i zakonski zastupnik i u kom privredni subjekt mora da bude aktivan i da uredno podnosi finansijske izveštaje.

Uz ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, prilaže se i blanko menica korisnika i blanko menice osnivača koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodeljena bespovratna sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, kršenje uslova Programa ili eventualne zloupotrebe.

Po zaključenju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava i nakon uspostavljanja svih instrumenta obezbeđenja po ugovoru o kreditu, Fond će, u roku od 15 dana od dana uspostavljanja instrumenata obezbeđenja, uplatiti odobrena bespovratna sredstva direktno na namenski račun korisnika, a na osnovu zahteva korisnika i validne dokumentacije za puštanje sredstava.

Fond na svojoj internet stranici objavljuje listu svih podnetih zahteva kao i listu svih kandidata kojima su odobrena bespovratna sredstva.

6.1. Postupak po žalbi

Kandidati čije je zahteve za bespovratna sredstva Komisija odbila, imaju pravo na žalbu u roku od 12 dana od dana prijema rešenja.

Žalba se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O žalbi odlučuje ministar privrede u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

6.2. Ugovor o realizaciji programa

Po usvajanju Programa, Ministarstvo će sa Fondom potpisati ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju Programa, kojim će na Fond biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredstava, obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, kontrole namenskog korišćenja bespovratnih sredstava i poštovanja uslova Programa u periodu od tri godine od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Fondom i redovnog izveštavanja Ministarstva, kao i izveštavanja o eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po sklapanju ugovora sa Fondom, preneti celokupna sredstava za realizaciju ovog programa Fondu na podračun za posebne namene, grupa podračuna 724 – Računi za posebne namene fondova Republike Srbije kod Uprave za trezor, u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

 1. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrši Fond. U realizaciji kontrole namenskog korišćenja sredstava tehničku pomoć Fondu pružaju ARRA.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Fondu, ARRA i Komisiji za kontrolu državne pomoći u svakom trenutku, od podnošenja zahteva do isteka tri godine od zaključenja ugovora, omogući terensku kontrolu i uvid u dokumentaciju potrebne radi potpunijeg sagledavanja zahteva i kontrole realizacije investicionog projekta.

Fond će kvartalno dostavljati izveštaje o realizaciji i kontroli sprovođenja Programa Ministarstvu u naredne četiri godine od datuma potpisivanja poslednjeg ugovora sa privrednim subjektom, a Ministarstvo će, nakon isteka četiri godine od datuma potpisivanja poslednjeg ugovora, dostaviti finalni izveštaj o realizaciji Programa Vladi radi informisanja.

Fond će u roku od mesec dana od dana potpisivanja poslednjeg ugovora sa korisnikom sredstava po Programu dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu. Ministarstvo će izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Fond će sva neutrošena sredstva do 31. marta 2022. godine preneti u budžet Republike Srbije, sem ukoliko Vlada posebnim aktom ne rasporedi sredstva za realizaciju programa za iste namene.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović