• Home
 • Blog
 • Zakoni

Uredba o utvrđivanju programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini

 („Sl. glasnik RS“, br. 5/2021)

  Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

PROGRAM
PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2021. GODINI

 

 1. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 149/20), u okviru Razdela 21 – Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 2.000.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenih sredstava, 1.550.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2021. godini (u daljem tekstu: Program).

Neutrošena sredstva koja će biti utvrđena izveštajem Razvojne agencije Srbije o realizaciji Programa iz 2020. godine, a koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme u 2020. godini („Službeni glasnik RS“, br. 5/20 i 66/20), koristiće se u 2021. godini za subvencionisanje nabavke opreme malim i srednjim preduzećima u skladu sa ovim programom.

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis pomoć. Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ovog programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva, subvenciju, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 i 139/14 – dr. zakon).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa. Izrazi kojima se označavaju lica u ovom programu odnose se podjednako na lica muškog i ženskog pola bez obzira na to u kojem su gramatičkom rodu izraženi.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama.

 1. CILJEVI

Opšti cilj Programa jeste podrška investicijama i podsticaj bržem privrednom razvoju.

Specifični ciljevi Programa su:

1) rast prihoda;

2) podrška zapošljavanju;

3) internacionalizacija poslovanja i uključivanje privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema;

4) unapređenje tehnoloških procesa proizvodnje;

5) unapređenje konkurentnosti;

6) podsticanje zaštite životne sredine;

7) poboljšanje uslova finansiranja mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika.

 1. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke:

 1. nove opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, i to:

1.1 proizvodne opreme i/ili mašina;

1.2 transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta;

1.3 delova, specijalizovanih alata za mašine;

1.4 mašina i opreme za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata proizvodnje;

 1. nove opreme za izvođenje građevinskih radova, i to:

2.1 građevinske mehanizacije za potrebe obavljanja građevinskih radova.

Privredni subjekt koji se bavi građevinskom delatnošću ne može po ovom programu da nabavi opremu direktno uključenu u proces proizvodnje razmenljivih dobara (sem ukoliko ne dokaže da se bavi i proizvodnom delatnošću). Izuzetno, privredni subjekt koji se bavi građevinskom delatnošću može po ovom programu da nabavi (pored građevinske mehanizacije) kompresor/agregat. Takođe, privredni subjekt koji se bavi proizvodnom delatnošću ne može po ovom programu da nabavi opremu za izvođenje građevinskih radova (sem ukoliko ne dokaže da se bavi i građevinskom delatnošću). Izuzetno, privredni subjekt koji se bavi proizvodnom delatnošću može po ovom programu nabaviti opremu neophodnu za ugrađivanje/montažu sopstvenih proizvoda.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);

2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;

3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;

4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;

5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;

6) nabavku opreme koju podnosilac zahteva za dodelu bespovratnih sredstava sam proizvodi;

7) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Oprema koja je predmet Programa, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac opreme preduzetnik.

Oprema ne sme da bude isporučena niti plaćena delimično ili u celosti pre datuma donošenja rešenja o dodeli bespovratnih sredstava.

 1. FINANSIJSKI OKVIR

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke/lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit, odnosno finansiranje, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme.

Privredni subjekt je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti opreme koju nabavlja, dok će se preostalih 70% neto vrednosti opreme koju nabavlja obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog programa.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Neto vrednost je nabavna cena opreme iskazana u profakturi/predračunu/predugovoru/ponudi, koja ne uključuje PDV, troškove transporta, kao ni bilo koje druge troškove koji su u vezi sa nabavkom i puštanjem opreme u rad.

Nabavna cena opreme na profakturi/predračunu/predugovoru/ponudi domaćih dobavljača mora biti iskazana u dinarima. U slučaju nabavke proizvodne opreme iz inostranstva, neto vrednost iskazana u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja profakture.

Sve eventualne kasnije nastale negativne kursne razlike u slučaju nabavke opreme iz inostranstva snosi podnosilac zahteva.

Postoje sledeća ograničenja u pogledu visine bespovratnih sredstava koja se može dodeliti privrednom subjektu u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: CROSO):

– jedan zaposlen – do 1 milion dinara. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 4 miliona dinara;

– dva – pet zaposlenih – do 2,5 miliona dinara. Maksimalna ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja ne može da bude veća od 10 miliona dinara;

– šest i više zaposlenih – do 5 miliona dinara.

4.1. Banke

U slučaju kada privredni subjekat ima više od šest zaposlenih i kada je ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja viša od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke.

Privredni subjekti moraju i da obezbede sredstva u visini PDV iskazanog po profakturi.

Banke mogu uvećati iznos kredita u visini PDV na zahtev privrednog subjekta.

4.2. Lizing kompanija

U slučaju kada privredni subjekat ima više od šest zaposlenih i kada je ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja viša od 20.000.000,00 dinara, korisnik može, pored mogućnosti iz pododeljka 4.1 stav 1. ovog programa, da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.

Privredni subjekti moraju i da obezbede sredstva u visini PDV iskazanog po profakturi.

Lizing kompanija može uključiti finansiranje PDV, na zahtev privrednog subjekta.

U skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS“, br. 55/03, 61/05, 31/11, 99/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), do izmirenja ukupnih obaveza po ugovoru o finansijskom lizingu, vlasnik predmeta lizinga je lizing kompanija. Po izmirenju navedenih obaveza, korisnik sredstava postaje vlasnik predmeta lizinga.

 1. USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO PROGRAMU

5.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:

1) pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva, ili zadruge, koja su razvrstana na mikro, mala i srednja pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 73/19) prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;

2) preduzetnici registrovani u APR.

Uslov da zadruga koristi sredstva Programa jeste da je zadruga uskladila svoja akta, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama („Službeni glasnik RS“, broj 112/15) i da se podvrgla zadružnoj reviziji u poslednje dve godine.

5.2. Uslovi koje moraju da ispune privredni subjekti – podnosioci zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

1) da su preko jedne od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog programa dostavili u elektronskom obliku:

– popunjen, elektronski potpisan obrazac – Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i obrazac – Izjava o ispunjenosti uslova sa potrebnom dokumentacijom kojom dokazuju uslove iz ovog odeljka;

– profakturu/predračun/predugovor/ponudu ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva, na kojoj je obavezno navedeno da je oprema koja se nabavlja nova;

– sliku opreme sa profakture;

– dokaz za obavljanje delatnosti za koju se nabavlja oprema, i to: izjavu zakonskog zastupnika društva pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da se privredni subjekat bavi delatnošću za koju nabavlja opremu, slike pogona postojećih mašina/slike građevinske mehanizacije, kartice osnovnih sredstava za njih, tri fakture za isporučen sopstveni proizvod, odnosno u slučaju privrednih subjekata koji se bave građevinskom delatnošću tri računa/privremene/okončane situacije za izvršene radove, iz prethodne dve godine;

2) da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2019. godine;

3) da nisu razvrstani kao veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2019. godinu;

4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

6) da su u većinskom privatnom vlasništvu;

7) da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica, kao i da sva povezana lica nisu primila državnu pomoć po ovom programu;

8) da su privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema evidenciji CROSO o broju radnika na dan 31. decembar 2019. godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme;

9) da nisu smanjili broj zaposlenih više od 10% u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji CROSO;

10) da ne obavljaju proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim, ili onu delatnost za koju nije dozvoljena dodela državne pomoći, odnosno da obavljaju neku od sledećih dozvoljenih delatnosti:

– dozvoljene šifre delatnosti za nabavku opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenljivih dobara, navedene u odeljku 3. NAMENA SREDSTAVA, pod red. br. 1, 2, 3. i 4. su:

 1. Sektor C – Prerađivačka industrija: sve osim šifre 1200 – Proizvodnja duvanskih proizvoda, 1820 – Umnožavanje snimljenih zapisa, 19 – Proizvodnja koksa i derivata nafte, 2051 – Proizvodnja eksploziva, 2060 – Proizvodnja veštačkih vlakana, 2410 – Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura, 2446 – Proizvodnja nuklearnog goriva, 2540 – Proizvodnja oružja i municije, 304 – Proizvodnja borbenih vojnih vozila;
 2. Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti: dozvoljena samo šifra 3832 – Ponovna upotreba razvrstanih materijala;
 3. Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane: dozvoljena samo šifra 5621 – Ketering;
 4. Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti: dozvoljene šifre 7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, 7120 – Tehničko ispitivanje i analize;

– dozvoljene šifre delatnosti, za nabavku opreme za izvođenje građevinskih radova, navedene u odeljku 3. NAMENA SREDSTAVA, pod rednim brojem 1. su: Sektor F – Građevinarstvo sve osim: 4110 Razrada građevinskih projekata;

11) da privredni subjekti koji obavljaju građevinsku delatnost poseduju sopstvenu građevinsku operativu;

12) da ispunjavaju sve uslove definisane u odeljku 3. NAMENA SREDSTAVA;

13) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (odnosno u 2021, 2020. i 2019. godini) zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć i de minimis pomoć čija bi visina, zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima, prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

14) da nisu u teškoćama prema sledećoj definiciji.

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

15) da se na osnovu raspoloživih informacija može zaključiti da podnosilac zahteva i sva povezana lica imaju dobru poslovnu reputaciju a realizacija investicije ne nosi reputacioni rizik;

16) oprema se može nabaviti samo od kredibilnog dobavljača koji je proizvođač opreme, uvoznik ili distributer opreme. Ukoliko je oprema domaćeg porekla mora biti nabavljena direktno od proizvođača;

17) da privredni subjekt ispunjava sve uslove iz važećih propisa koji se odnose na obavljanje predmetne delatnosti, uključujući propise u oblasti zaštite životne sredine, radnog zakonodavstva i bezbednosti na radu;

18) da je privredni subjekat ispoštovao preuzete obaveze, ukoliko je bio korisnik programa iz prethodnih godina.

5.3. Obaveze korisnika bespovratnih sredstava

Korisnik sredstava ima zabranu smanjenja broja zaposlenih na dan 31. decembra 2021. godine, više od 10%, u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembra 2020. godine po evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Korisnik sredstava ima zabranu otuđenja nabavljene opreme i davanja u najam iste, dve godine nakon godine u kojoj je Program realizovan, bez obzira na mogućnost prevremene otplate kredita, što kontrolišu banka/lizing kompanija i Razvojna agencija i izveštavaju Ministarstvo.

U slučaju nepoštovanja obaveza iz prethodnog stava, korisnik je u obavezi da vrati odobrena bespovratna sredstva.

Korisnik sredstava je dužan da predmet investicije za koji su mu odobrena sredstva nabavi u roku od šest meseci od dana zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava odnosno aneksa predmetnog ugovora (ukoliko postoji).

Korisnik sredstava je u obavezi da blagovremeno dostavi bankama/lizing kompanijama, za potrebe kontrole, dokaze za proveru utroška odobrenih bespovratnih sredstava kao i da u periodu od dve godine nakon godine u kojoj je Program realizovan, za potrebe namenske kontrole, obezbedi sve neophodne uslove i dokumentaciju.

Korisnik sredstava je dužan da, u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti koje su dovele do odstupanja od uslova definisanih u Rešenju o dodeli bespovratnih sredstava, dostavi banci/lizing kompaniji elektronskim putem, zahtev za izmenu prvobitno odobrenog Rešenja ili zahtev za odustajanje od prvobitno odobrenog Rešenja (u celosti ili delimično) koji će ona uneti u operativni sistem ministarstva kao i da elektronskim putem o tome obavesti Ministarstvo.

Korisnik sredstava je u obavezi da Ministarstvu, Razvojnoj agenciji, akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

 1. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

6.1. Odabir banaka i lizing kompanija za učešće u realizaciji Programa

Ministarstvo će po usvajanju Programa raspisati javni poziv za učešće poslovnih banaka i lizing kompanija u realizaciji Programa.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Javni poziv i konkursna dokumentacija biće objavljeni na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije Srbije: www.ras.gov.rs i upućeni elektronskom poštom svim bankama i lizing kompanijama koje posluju u Republici Srbiji i koje trenutno imaju dozvolu za rad Narodne banke Srbije.

Javnim pozivom bliže će biti propisana dokumentacija koju banke i lizing kompanije dostavljaju prilikom podnošenja prijave, kao i rok za dostavljanje ponuda.

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje, rangiranje zahteva, kao i donošenje rešenja o izboru poslovnih banaka i lizing kompanija koje će učestvovati u sprovođenju Programa obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija može tražiti dodatna pojašnjenja predloga i/ili obaviti intervju sa bankom ili lizing kompanijom podnosiocem prijave.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sve zainteresovane banke i lizing kompanije koje ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Republike Srbije.

Obavezujući uslovi za sve banke koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima:

– period počeka – šest meseci;

– primarno sredstvo obezbeđenja kredita je zaloga nad kupljenom opremom ili na pokretnoj imovini koja nije predmet kupovine;

– isključuje se hipoteka kao sredstvo obezbeđenja osim ako se odnosi na hipoteku koja je ranije uzeta kao obezbeđenje po drugom kreditu;

– isključuje se depozit kao sredstvo obezbeđenja sredstava (osim kao privremeno obezbeđenje do trenutka uspostavljanja zaloge na opremi);

– isključuje se zabrana raspodele dobiti privrednog subjekta do otplate kredita;

– isključuju se troškovi obrade kredita;

– potencijalni troškovi i naknade u ukupnom iznosu do 1%;

– privredni subjekti mogu otplatiti kredit prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja perioda otplate, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava;

– isključuje se mogućnost nametanja dodatnih uslova klijentima koji konkurišu za ovaj program u odnosu na uslove koji već važe za klijente koji koriste druge investicione kredite iste banke (npr. uslovljavanje veličine prometa i sl.).

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

– troškovi otvaranja i vođenja namenskog računa;

– troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;

– troškovi menica;

– troškovi overe založne izjave;

– troškovi upisa pokretne zaloge u APR;

– ostali, ukoliko su predviđeni i zasebno prikazani.

Obavezujući uslovi za sve lizing kompanije koje su zainteresovane za učešće u realizaciji Programa su da se finansijski lizing odobrava pod sledećim uslovima:

– period počeka – šest meseci;

– primarna sredstva obezbeđenja su menice privrednog subjekta i puno imovinsko osiguranje opreme – predmeta lizinga, koji ostaje u vlasništvu lizing kompanije do isplate ukupnog iznosa lizing naknada definisanih ugovorom o finansijskom lizingu;

– pravo svojine nad predmetom lizinga se prenosi sa lizing kompanije na privredni subjekt istekom roka na koji je zaključen ugovor i po izvršenoj isplati ukupno ugovorenog iznosa lizing naknade (ukupno ugovoreni iznos lizing naknada mora obuhvatati kompletnu vrednost predmeta lizinga);

– isključuje se hipoteka kao moguće sredstvo obezbeđenja;

– isključuju se troškovi obrade zahteva;

– privredni subjekti mogu otplatiti sredstva finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o finansijskom lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava;

– isključuje se mogućnost nametanja dodatnih uslova klijentima koji konkurišu za Program u odnosu na uslove koji već važe za klijente koji koriste druge investicione kredite iste lizing kompanije.

Neophodno je da sledeći potencijalni troškovi i naknade budu zasebno iskazani:

– troškovi pribavljanja izveštaja kreditnog biroa;

– troškovi menica;

– troškovi upisa ugovora u registar finansijskog lizinga u APR;

– ostali, ukoliko su predviđeni.

Kriterijum za izbor banke biće predložena visina kamatne stope za definisane ročnosti navedene u Tabeli 1.

Ročnost Efektivna kamatna stopa (EKS)
Dinarski Valutna klauzula (EUR)
fiksna varijabilna fiksna varijabilna
1. 18 meseci        
2. 24 meseca        
3. 36 meseci        
4. 48 meseci        
5. 60 meseci        

Napomena: Banke koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 1, biće diskvalifikovane. Ukoliko banka daje raspon kamatne stope, za bodovanje se uzima najviša. Za obračun efektivne kamatne stope koristiti metodologiju datu Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku („Službeni glasnik RS“, br. 65/11 i 62/18) bez obzira da li su korisnici pravna ili fizička lica. U obračun treba uključiti sve troškove izuzev troškova procene i punog imovinskog osiguranja na predmetu zaloge. Obračunata efektivna kamatna stopa na dan odobravanja i na dan isplate kredita klijentu mogu biti veće od iskazane EKS u Tabeli 1. samo na osnovu uračunavanja navedenih troškova. Varijabilnu kamatnu stopu za dinarske kredite i kredite indeksirane u evrima u tabeli prikazati i u ukupnom iznosu, kao i kroz sledeću strukturu:

– za dinarske kredite: RKS/1M BB/3M BB/6M BB+marža banke + ostali troškovi;

– za kredite indeksirane u evrima 3M/6M EB+marža banke + ostali troškovi.

Kriterijum za izbor lizing kompanije biće predložena visina kamatne stope za definisane ročnosti u Tabeli 2.

Ročnost Efektivna kamatna stopa (EKS)
Dinarski Valutna klauzula (EUR)
fiksna varijabilna fiksna varijabilna
1. 18 meseci        
2. 24 meseca        
3. 36 meseci        
4. 48 meseci        
5. 60 meseci        

Napomena: Lizing kompanije koje ne budu dostavile ponudu po svim navedenim kriterijumima iz Tabele 2, biće diskvalifikovane. Ukoliko lizing kompanija daje raspon kamatne stope, za bodovanje se uzima najviša. Za obračun efektivne kamatne stope koristiti metodologiju datu Odlukom o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku, bez obzira da li su korisnici pravna ili fizička lica. U obračun treba uključiti sve troškove izuzev troškova procene i punog imovinskog osiguranja na predmetu kupovine. Obračunata efektivna kamatna stopa na dan odobravanja i na dan realizacije lizing ugovora klijentu mogu biti veće od iskazane EKS u Tabeli 2. samo na osnovu uračunavanja navedenih troškova. Varijabilnu kamatnu stopu za dinarske kredite i kredite indeksirane u evrima u tabeli prikazati i u ukupnom iznosu, kao i kroz sledeću strukturu:

– za dinarske kredite: RKS/1M BB/3M BB/6M BB+marža banke + ostali troškovi;

– za kredite indeksirane u evrima 3M/6M EB+marža banke + ostali troškovi.

Ponude efektivne kamatne stope svih banaka se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 1.

Ponude efektivne kamatne stope svih lizing kompanija se međusobno porede i rangiraju za istu ročnost i valutu navedenu u Tabeli 2.

Ponude banaka i ponude lizing kompanija se posebno rangiraju.

Sabiranjem tako dobijenih rangova formira se konačna rang lista na osnovu koje Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija, donosi Rešenje o izboru banaka i lizing kompanija.

Pravo na učešće u realizaciji Programa imaće maksimalno šest najbolje rangiranih banaka i maksimalno dve najbolje rangirane lizing kompanije.

Kandidati čije je zahteve Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka i lizing kompanija odbila, imaju pravo na žalbu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O žalbi odlučuje ministar privrede u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

6.2. Ugovor o realizaciji Programa

Po usvajanju Programa, Ministarstvo će potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će se na Razvojnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, prenosa sredstava na namenske račune privrednih subjekata, drugostepene kontrole namenskog korišćenja bespovratnih sredstava nakon prijema pisanog obaveštenja banke ili lizing kompanije o mogućim nepravilnostima, kao i kontrole namenskog korišćenja bespovratnih sredstava kod privrednih subjekata koji su prevremeno otplatili sredstva kredita kod banke ili sredstva finansijskog lizinga.

Ministarstvo će, po donošenju rešenja o izboru banaka i lizing kompanija za učešće u realizaciji Programa, potpisati trojni ugovor o njegovoj realizaciji sa Razvojnom agencijom i svakom od izabranih banaka, odnosno lizing kompanija. Ugovorima će na banke i lizing kompanije biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredstava, namenske kontrole i redovnog izveštavanja Ministarstva i Razvojne agencije o realizaciji Programa, kao i o eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora sa Razvojnom agencijom i bankama i lizing kompanijama, preneti sredstva za realizaciju ovog programa Razvojnoj agenciji na podračun za posebne namene grupa podračuna 764 – Računi za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti, kod Uprave za trezor, u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

6.3. Podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka i lizing kompanija za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv, informacija o načinu sprovođenja Programa, konkursna dokumentacija kao i informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija, biće objavljeni na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs.

Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše, odnosno dok ukupan iznos pozitivnih odluka o dodeljivanju bespovratnih sredstava ne dosegne limit od 98% od ukupnog budžeta. Preostalih 2% od raspoloživog budžeta predstavlja rezervu za plaćanje troškova transakcija i moguće, pozitivno rešene, žalbe podnosioca zahteva.

Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit ili finansijski lizing u ekspozituri/filijali jedne od poslovnih banaka ili lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji Programa i to dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, kao i prateće dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz odeljka 5. USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH STREDSTAVA PO PROGRAMU, pododeljaka 5.1 i 5.2 ovog programa.

Banke i lizing kompanije će primati isključivo zahteve privrednih subjekata koji zadovoljavaju sve uslove Programa i koji su predali neophodnu konkursnu dokumentaciju. Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava od strane privrednog subjekta može biti podnet i elektronskim putem.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za delatnost za koju su dostavili dokaz o obavljanju kod jedne banke ili lizing kompanije. Drugi zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i zahtev za kredit kod druge banke ili zahtev za finansiranje kod druge lizing kompanije biće uzet u razmatranje samo ako je podnet nakon prijema rešenja da je privrednom subjektu odbijen prvobitan zahtev.

6.4. Postupak dodele, ugovaranja i isplate bespovratnih sredstava

Nakon prijema zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit ili finansijski lizing, banka, odnosno lizing kompanija ocenjuje podneti zahtev za kredit odnosno finansijski lizing privrednog subjekta i donosi preliminarnu odluku o prihvatanju ili odbijanju.

Informacije o svim primljenim zahtevima za dodelom bespovratnih sredstava koji su uslovno kreditno odobreni, uz svu potrebnu dokumentaciju, poslovna banka ili lizing kompanija dostavlja Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koju rešenjem obrazuje ministar privrede.

Rešenje o prihvatanju/odbijanju ili odbacivanju zahteva za dodelom bespovratnih sredstva se dostavlja Razvojnoj agenciji i poslovnoj banci ili lizing kompaniji kod koje je zahtev podnet. Rešenje o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstava obavezno sadrži obaveštenje korisnika da mu se dodeljuje de minimis pomoć.

U roku od osam dana od dana prijema rešenja o dodeli bespovratnih sredstava Razvojna agencija i poslovna banka ili lizing kompanija obaveštavaju privredni subjekt i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja zaključuju ugovor o dodeli bespovratnih sredstava, odnosno ugovor o kreditu ili finansijskom lizingu za nabavku opreme sa privrednim subjektom.

Kandidati će uz rešenje o dodeli bespovratnih sredstava dobiti četiri primerka ugovora o dodeli bespovratnih sredstava koje će, nakon potpisivanja, vratiti Razvojnoj agenciji. Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Razvojnoj agenciji. Smatraće se da su privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u predviđenom roku odustali od dodeljenih sredstava. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa bankom, ili ugovor o finansijskom lizingu sa lizing kompanijom, ugovor zaključen sa Razvojnom agencijom smatra se ništavnim.

Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski mora da ista vrati u skladu sa ugovorom, obavezu korisnika da nabavku i stavljanje u funkciju opreme okonča najkasnije u roku od šest meseci od zaključenja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, kao i vremenski okvir u kom privredni subjekt opremu kupljenu uz podršku bespovratnih sredstava dodeljenih iz ovog programa ne sme da otuđi niti istu da u najam. Izuzetno, kod privrednih subjekata koji obavljaju građevinsku delatnost, najam građevinske mehanizacije sa ljudstvom se ne smatra iznajmljivanjem u smislu ovog programa.

Uz ugovor se prilaže i blanko menica koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodelu bespovratnih sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

U roku od pet dana od dana zaključenja ugovora sa bankom, odnosno lizing kompanijom, privredni subjekt dužan je da uplati ugovoreno učešće, odnosno učešće određeno u skladu sa odeljkom 4. FINANSIJSKI OKVIR.

Po zaključenju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, Razvojna agencija će, u roku od 15 dana od dana kada je informacija o izvršenoj uplati uneta od strane banke/lizing kompanije u softverski sistem Ministarstva, preneti odobrena bespovratna sredstva na poseban, namenski račun privrednog subjekta. Nakon donošenja Rešenja Komisije, rok za nabavku opreme koji je definisan Programom, oprema koja je navedena u profakturi kao i dobavljač, ne mogu se menjati osim u posebno opravdanim slučajevima na obrazložen zahtev klijenta. Ukoliko je zahtev opravdan, Komisija donosi Rešenje o izmeni prethodno donetog Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava, a Razvojna agencija, u skladu sa tim, potpisuje aneks Ugovora sa krajnjim korisnikom.

6.5. Rad Komisije

Komisija vrši pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i donosi rešenje o prihvatanju zahteva i dodeli bespovratnih sredstva prema redosledu prijema kompletiranih zahteva.

Kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši kontrolu ispravnosti zahteva definisani su u odeljku 5. USLOVI ZA DODELU BESPOVRATNIH STREDSTAVA PO PROGRAMU, pododeljcima 5.1 i 5.2 ovog programa. U toku postupka odlučivanja o dodeli bespovratnih sredstava koristiće se podaci iz registara i evidencija nadležnih organa: APR, CROSO i Poreske uprave.

Radi potpunijeg sagledavanja ispunjenosti kriterijuma, Komisija može preko banke/lizing kompanije da zatraži dodatnu dokumentaciju, pojašnjenja predloga i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije. Privredni subjekt je dužan da traženu dopunu dokumentacije dostavi preko odabrane banke/lizing kompanije najkasnije 15 dana od dana razmatranja predmetnog zahteva na sednici Komisije. Ukoliko se tražena dopuna dokumentacije ne dostavi u ovom roku, Komisija će rešenjem odbaciti zahtev.

Komisija može odbiti ili odbaciti zahtev u celini ili delimično.

Komisija zadržava pravo da ne dodeli bespovratna sredstva u slučaju sumnje u verodostojnost dokumentacije, reputacioni rizik privrednog subjekta, kao i sumnje da se oprema nabavlja u cilju špekulativnih radnji, a ne ostvarivanja specifičnih ciljeva Programa.

Komisija odlučuje o svim naknadnim zahtevima korisnika za izmenama Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava usled nastupanja nepredviđenih okolnosti. Komisija može odobriti promenu roka za nabavku opreme koji je definisan Programom, dobavljača ili opreme, ali ne i funkcionalne namene opreme koja je predmet kreditiranja. U situaciji kada Komisija odlučuje o zahtevu za izmenu rešenja, Komisija ne može da povećava iznos bespovratnih sredstava koji je odobren prvobitnim rešenjem. Ukoliko se izmenom rešenja povećava ukupna neto vrednost opreme koja se nabavlja, privredni subjekt ima obavezu da razliku u odnosu na prethodnu ukupnu neto vrednost opreme finansira iz sopstvenih sredstava.

Komisija odlučuje o postupanju u slučaju oštećenja opreme (delimičnog ili potpunog) usled nastupanja više sile (požar, poplava, zemljotres i sl.) a na osnovu izveštaja dobijenog od strane Razvojne agencije Srbije i izveštaja sa obavljene terenske kontrole.

Komisija ima pravo da donese Rešenje o stavljanju van snage prethodno donetog rešenja o dodeli bespovratnih sredstava kao i da traži povraćaj bespovratnih sredstava u slučaju kada dođe do saznanja:

– da zakonski zastupnik društva nije prilikom podnošenja zahteva prijavio svu dodeljenu državnu i de minimis pomoć;

– na osnovu kojih se dovodi u sumnju verodostojnost dokumentacije na osnovu koje je Komisija donela Rešenje od dodeli bespovratnih sredstava;

– koja dovode do sumnje da je oprema čija je nabavka odobrena Programom, nabavljena u cilju špekulativnih radnji, a ne ostvarivanja specifičnih ciljeva Programa.

Komisija osnovana po Programu odlučuje o svim eventualnim zahtevima za izmenama Rešenja, do isteka ugovorene obaveze zabrane otuđenja opreme po programima podrške malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme za 2018, 2019. i 2020. godinu.

6.6. Postupak po žalbi

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na žalbu u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Žalba se podnosi ministru privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O žalbi odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

 1. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava vrše banke ili lizing kompanije i Razvojna agencija u saradnji sa Ministarstvom.

Neposredno nakon izvršene nabavke opreme, korisnik sredstava dostavlja banci/lizing kompaniji kopiju fakture po kojoj je izvršena nabavka opreme na kojoj je obavezno navedeno da je oprema nova, izvod sa računa da je oprema plaćena dobavljaču, SWIFT i jedinstvenu carinsku deklaraciju (u slučaju da se oprema nabavlja od ino dobavljača).

Nakon završene nabavke opreme od strane svih privrednih subjekata, u cilju provere namenskog utroška sredstava, banke/lizing kompanije vrše prvu terensku kontrolu. U cilju provere da oprema nije otuđena dve godine od godine u kojoj je nabavljena, banke/lizing kompanije vrše drugu terensku kontrolu i to u poslednjem kvartalu druge kalendarske godine, nakon godine u kojoj je Program realizovan. Sve navedene izveštaje sa pratećom dokumentacijom banke/lizing kompanije unose u softverski sistem Ministarstva.

Razvojna agencija ima obavezu da izvrši kontrolu svih izveštaja sa prve i druge terenske kontrole i prateće dokumentacije unete u softverski sistem Ministarstva od strane banaka/lizing kompanija, i da o tome dostavi izveštaj Ministarstvu najkasnije do 1. decembra za svaku godinu u kojoj je kontrola izvršena.

Privredni subjekt je dužan da do 31. januara 2024. godine dostavi banci/lizing kompaniji kartice osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2023. godine i elektronski potpisanu izjavu privrednog subjekta, na isti datum, da je oprema u njegovom vlasništvu, odnosno da nije otuđio predmet nabavke.

Za kredite ročnosti 18 meseci i prevremeno otplaćene kredite, Razvojna agencija ima obavezu da izvrši terensku kontrolu dve godine od godine u kojoj je Program realizovan i o tome dostavi izveštaj Ministarstvu.

U realizaciji kontrole namenskog korišćenja sredstava tehničku pomoć Razvojnoj agenciji pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije.

U slučaju da banka ili lizing kompanija uoči nepravilnosti ili zloupotrebe, Razvojna agencija će po prijemu pisanog obaveštenja banke ili lizing kompanije o tome, izvršiti drugostepenu kontrolu namenskog korišćenja.

Ukoliko Razvojna agencija u drugostepenoj kontroli, konstatuje navedene nepravilnosti koje se ne mogu rešiti sporazumno, odnosno nepridržavanje ugovora ili neke druge zloupotrebe, dostaviće privrednom subjektu obaveštenje o raskidu ugovora. Razvojna agencija će privrednom subjektu koji ne izvrši povraćaj sredstava u predviđenom roku, aktivirati menice kao sredstvo obezbeđenja za dodelu bespovratnih sredstava. Razvojna agencija će po završetku svih aktivnosti iz tekuće godine, a najkasnije do 31. januara 2022. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi. Konačan izveštaj o realizaciji Programa biće sačinjen nakon druge terenske kontrole i objavljivanja završnih računa za 2023. godinu i dostavljen Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

Razvojna agencija će neutrošena sredstva preneti u budžet Republike Srbije, najkasnije do 31. marta 2022. godine, sem ukoliko Vlada posebnim aktom ne rasporedi sredstva za realizaciju Programa za iste namene.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović