Program „MOJA PRVA PLATA“

Mogućnost poslodavca da u okviru programa „MOJA PRVA PLATA“ kandidatu isplaćuje dodatna sredstva

U cilju realizacije Programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, na veb stranici https://mojaprvaplata.gov.rs/poslodavci objavljene su korisne informacije za sve poslodavce koji učestvuju u ovom programu. Između ostalog, na ovom mestu objavljeno je i Obaveštenje u vezi sa isplatom dodatnih sredstava kandidatu sa primerom obračuna poreza na ova dodatna davanja koja poslodavac isplaćuje kandidatu, a koje prenosimo u nastavku teksta.

Obaveštenje u vezi sa isplatom dodatnih sredstava kandidatu

Uredbom o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ („Sl. glasnik RS“, br. 107/2020) i Javnim pozivom za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ ostavljena je mogućnost poslodavcima da licima uključenim u program isplaćuju dodatna sredstva iz sopstvenih sredstava. Isplata dodatnih sredstava reguliše se trojnim ugovorom o realizaciji programa „Moja prva plata“ između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i kandidata. U vezi tretmana dodatnih sredstava, ističemo sledeće:

  • dodatna sredstva isplaćuju se na mesečnom nivou, u iznosu definisanom u ugovoru, odnosno do kraja meseca za prethodni mesec, na tekući račun Korisnika programa;
  • dodatni novčani iznos na mesečnom nivou ne može biti veći od iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje (ukoliko Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje licu 20.000,00 dinara, onda i poslodavac može maksimalno isplatiti isti taj iznos licu iz sopstvenih sredstava);
  • sa poreskog aspekta dodatni novčani iznos predstavlja „druge prihode fizičkih lica“ u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020 i 156/2020 – usklađeni din. izn.) i na iznos koji uplaćuje poslodavac plaća se „porez na druge prihode“ po stopi od 20%, na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%;
  • sa aspekta obaveznog socijalnog osiguranja, lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji, koje uputi organizacija nadležna za zapošljavanje, ostvaruju pravo za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću. S obzirom da lice zadržava status nezaposlenog, a da se u program uključuje od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, obveznik navedenih doprinosa je Nacionalna služba za zapošljavanje. U skladu sa svim navedenim, isplatom dodatnih sredstava od strane poslodavca, lica neće steći status osiguranika u sistemu obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020), odnosno poslodavac nema obavezu obračuna i uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lice uključeno u program;

Prilikom popunjavanja poreske prijave za lica uključena u program, potrebno je koristiti šifru prihoda – 611, iz Kataloga vrste prihoda Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 i 96/2019).

Primer obračuna poreza na dodatna sredstva koja isplaćuje poslodavac kandidatu uključenom u Program „Moja prva plata“

 Primer 1.

 

Redni
broj
OPIS Iznos
1 Neto iznos 20.000,00
2 Koeficijent za preračun 1,19047619 1,19047619
3 Bruto iznos (redni broj 1 / redni broj 2) 23.809,52
4 Normirani troškovi (redni broj 3 x 20%) 4.761,90
5 Osnovica za porez (redni broj 3 – redni broj 4) 19.047,62
6 Porez (redni broj 5 x 20%) 3.809,52
7 Ukupan trošak poslodavca (redni broj 1 + redni broj 6) 23.809,52

Primer 2.

 

Redni
broj
OPIS Iznos
1 Neto iznos 10.000,00
2 Koeficijent za preračun 0,84
3 Bruto iznos (redni broj 1 / redni broj 2) 11.904,76
4 Normirani troškovi (redni broj 3 x 20%) 2.380,95
5 Osnovica za porez (redni broj 3 – redni broj 4) 9.523,81
6 Porez (redni broj 5 x 20%) 1.904,76
7 Ukupan trošak poslodavca (redni broj 1 + redni broj 6) 11.904,76

 

Stopa porez na dohodak: 20%

Normirani troškovi: 20%

Koeficijenti za preračun: množenje sa koeficijentom 1,19047619 ili deljenje sa koeficijentom 0,84

Osnovica poreza: bruto prihod umanjen za normirane troškove

Uplatni račun: 840-4848-37

Napomena za popunjavanje obrasca PPP-PD:

ŠVP – oznaka primaoca prihoda, rezidenta, uvek je 11, a za nerezidenta 06, dok je OVP – 611.

MFP – ne unose se podaci.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović