Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica   - Biljana Trifunović

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica  

(“Sl. glasnik RS”, br. 30/2015, 101/2016, 44/2018 – dr. zakon, 8/2019, 94/2019 i 159/2020)

 Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koju podnosi poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) iz čl. 1. i 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 i 153/20 – u daljem tekstu: Zakon), i to: privredno društvo, odnosno preduzeće, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti, zadruga, nedobitna organizacija i stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika koja obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Član 2

Poreska prijava za obračun poreza na dobit pravnih lica podnosi se na Obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: prijava) podnosi se isključivo elektronskim putem, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom koji reguliše podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!