6

Pozajmice osnivača – poreski aspekt

Pozajmice osnivača, pozajmice između povezanih lica je predmet analize ne samo po transfernim cenama. Ove transakcije posmatraju se i iz ugla Zakona o PDV, poreza na imovinu, poreza na dohodak građana i poreza na dobit preduzeća.

Ugovor o zajmu regulisan je odredbama čl. 557. do 566. Zakona o obligacionim odnosima „Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 18/2020).

Zajam je ugovor kojim se jedno lice, zajmodavac, obavezuje da drugom licu, zajmoprimcu preda u svojinu određeni iznos novca ili određenu količinu zamenjivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena isti iznos novca, ili istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta.

Kada se radi o ugovoru o zajmu u kojem su jedna strana ili obe ugovorne strane pravna lica ili preduzetnici, obavezan je ugovor u pisanoj formi.

Kamata može i ne mora biti ugovorena, a ako je ugovorena, može se navesti u ugovoru metod obračuna, početak obračuna, eventualni grejs period, način isplate kamate i drugo.

Bitno je istaći da nije moguće ugovoriti obračun kamate komfornim metodom (kamata na kamatu), već to mogu ugovarati samo banke, jer se tako obračunava kamata na kredite, a njih mogu odobravati samo banke, koje su registrovane za tu delatnost i imaju odobrenje za rad Narodne banke Srbije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.