Nepostojanje prava na refakciju PDV

(Ne)postojanje prava na refakciju PDV stranog obveznika kome u Republici Srbiji promet izvrši strano lice – obveznik PDV

U cilju ostvarivanja prava na refakciju PDV, strani obveznik, između ostalog, mora da poseduje račun o prometu dobara/usluga, te u slučaju kada stranom obvezniku promet izvrši strano lice – lice sa sedištem u inostranstvu koje je odredilo poreskog punomoćnika i evidentiralo se za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji, račun za taj promet izdaje poreski punomoćnik obveznika PDV – stranog lica u ime i za račun obveznika PDV – stranog lica. Ako je za promet, koji je u Republici Srbiji izvršilo strano lice – obveznik PDV, račun izdalo to strano lice – obveznik PDV, a ne njegov poreski punomoćnik, nisu ispunjeni zakonski uslovi za ostvarivanje prava na refakciju PDV stranog obveznika

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-661/2020-04 od 17.11.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović