Poresko izuzimanje PDV prilikom prenosa dela imovine u novoosnovano društvo

Nepostojanje prava na poresko izuzimanje u slučaju kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine – poslovne zgrade kao ulog u postupku osnivanja novog privrednog društva

Kada imovinu obveznika PDV, između ostalog, čine dva objekta koje je obveznik PDV izgradio u svojstvu investitora 2015. godine, od kojih jedan – poslovna zgrada služi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, a drugi – hotel služi za obavljanje ugostiteljske delatnosti, pa obveznik PDV izvrši prenos dela imovine – poslovne zgrade kao ulog u postupku osnivanja novog privrednog društva, u tom slučaju nisu ispunjeni uslovi za primenu člana 6. Zakona, iz razloga što obveznik PDV i dalje poseduje objekat koji mu može služiti za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, što znači da mu u momentu prenosa poslovne zgrade nije onemogućeno da obavlja tu delatnost

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-764/2020-04 od 19.11.2020. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) i Pravilnikom o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik o prenosu imovine), kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako predmetni deo imovine predstavlja poslovnu celinu čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti, a prenosiocu je, u momentu prenosa, onemogućeno da obavlja tu delatnost, uz ispunjenje ostalih propisanih uslova: da je sticalac predmetnog dela imovine obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da sticalac imovine nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac. Međutim, ako neki od navedenih uslova nije ispunjen, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi, odnosno svaka usluga koja se pruža prenosom imovine smatra se posebnim prometom. Ispunjenost uslova za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona utvrđuje se na dan prenosa imovine.

Prema tome, kada imovinu obveznika PDV, između ostalog, čine dva objekta koje je obveznik PDV izgradio u svojstvu investitora 2015. godine, od kojih jedan – poslovna zgrada služi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, a drugi – hotel služi za obavljanje ugostiteljske delatnosti, pa obveznik PDV izvrši prenos dela imovine – poslovne zgrade kao ulog u postupku osnivanja novog privrednog društva, mišljenja smo da u tom slučaju nisu ispunjeni uslovi za primenu člana 6. Zakona, iz razloga što obveznik PDV i dalje poseduje objekat koji mu može služiti za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, što znači da mu u momentu prenosa poslovne zgrade nije onemogućeno da obavlja tu delatnost.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Ako se uz isporuku dobara vrši sporedna isporuka dobara ili sporedno pružanje usluga, smatra se da je izvršena jedna isporuka dobara (član 4. stav 6. Zakona).

Sporednom isporukom dobara iz stava 6. ovog člana ne smatra se prenos prava raspolaganja na građevinskom objektu ili ekonomski deljivoj celini u okviru građevinskog objekta koja se smatra nepokretnošću u smislu zakona kojim se uređuje promet nepokretnosti (član 4. stav 7. Zakona).

Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom (član 4. stav 8. Zakona).

Odredbom člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona propisano je, da se smatra da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost.

Delom imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca dela imovine (član 6. stav 2. Zakona).

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (član 6. stav 3. Zakona).

Saglasno odredbama člana 3. stav 1. Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/2012 – dalje: Pravilnik), prenos dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine kao poslovne celine kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca tog dela imovine kod:

1) statusne promene privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja;

3) nasleđivanja.

Poslovnom celinom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca, a čijim je prenosom u momentu prenosa onemogućeno prenosiocu da obavlja tu delatnost (stav 2. istog člana Pravilnika).“

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović