PDV na promet meda

Postojanje prava poljoprivrednika na PDV nadoknadu u slučaju kada izvrši promet meda obvezniku PDV

Obveznik PDV – kupac poljoprivrednih dobara, u konkretnom slučaju meda, ima obavezu da na vrednost primljenog meda (bez PDV nadoknade) obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku na tekući račun ili račun štednje, uz napomenu da je vrednost meda na koju se obračunava PDV nadoknada stvar obligacionog (ugovornog) odnosa između ugovornih strana

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-701/2020-04 od 17.11.2020. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019 – dalje: Zakon), obveznik PDV koji otkupljuje poljoprivredne ili šumske proizvode, odnosno prima poljoprivredne usluge od poljoprivrednika, ima obavezu da na vrednost primljenih dobara ili usluga obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8%, o čemu izdaje dokument za obračun (priznanicu), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje). S tim u vezi, obveznik PDV – kupac poljoprivrednih dobara, u konkretnom slučaju meda, ima obavezu da na vrednost primljenog meda (bez PDV nadoknade) obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku na tekući račun ili račun štednje, uz napomenu da je vrednost meda na koju se obračunava PDV nadoknada stvar obligacionog (ugovornog) odnosa između ugovornih strana, u konkretnom slučaju između poljoprivrednika i obveznika PDV – otkupljivača meda.

Napominjemo, obveznik PDV – otkupljivač meda ima pravo da, uz ispunjenje uslova propisanih članom 28. Zakona, obračunatu PDV nadoknadu odbije kao prethodni porez, ako je iznos PDV nadoknade i vrednost meda platio poljoprivredniku, pri čemu PDV nadoknada mora biti isplaćena u novcu, isključivo uplatom na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika, a vrednost meda može biti plaćena i na drugi zakonom dozvoljen način (npr. u gotovom novcu, u dobrima, u uslugama).

Prema članu 34. stav 1. Zakona, fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (dalje: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (dalje: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom.

U skladu sa odredbom člana 34. stav 2. Zakona, PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.

Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (dalje: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (stav 4. istog člana Zakona).“

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović