Izveštaj o popisu u elektronskom obliku

Prema članu 16. Zakona o računovodstvu, pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da, na početku poslovanja, izvrši popis imovine i obaveza sa naznakom pojedinačnih vrednosti u količinama i novčanom iznosu. Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Usklađivanje prometa i stanja glavne knjige sa dnevnikom i pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom vrši se pre popisa imovine i obaveza i pre sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja.

Način i rokovi vršenja popisa uređeni su Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014). Saglasno članu 14. stav 3. ovog pravilnika, izveštaj o izvršenom popisu, zajedno sa popisnim listama i odlukama nadležnog organa pravnog lica, odnosno preduzetnika dostavlja se na knjiženje radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

Prema Zakonu o računovodstvu, računovodstvena dokumenta mogu biti u elektronskoj formi sa elektronskim potpisom ili drugom indentifikacionom oznakom.

Obzirom da se popis vrši kako bi se knjigovodstveno stanje uskladilo sa stvarnim stanjem, kao i činjenicu da se izveštaj o popisu i prateća dokumentacija mogu smatrati računovodstvenim ispravama u skladu sa Zakonom (na osnovu kojih se sprovode odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama), izveštaj o popisu kao i prateća dokumentacija za njegovo sastavljanje mogu sastaviti u elektronskom obliku i potpisati elektronskim potpisom u skladu sa zakonom, osim ako opštim aktom konkretnog pravnog lica, odnosno drugim propisom nije drukčije uređeno.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-473/2018-08 od 2.7.2018. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović