Čuvanje ugovora o radu

Čuvanje ugovora o radu ili radnom angažovanju u elektronskoj formi u mestu rada

Za zaposlene ili radno angažovane, koji poslove obavljaju van sedišta poslodavca, poslodavac može obezbediti čuvanje kopije ugovora i u elektronskoj formi

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-210/2019-02od 23.4.2019. godine)

„U vezi sa vašim zahtevom u kojem pitate da li je u skladu sa članom 35. Zakona o radu da poslodavac u mestu rada zaposlenih, koji rade izvan sedišta poslodavca, ugovore o radu drži u elektronskoj formi – skeniran original na računaru, tabletu ili drugom uređaju, dajemo sledeće mišljenje:

Prema članu 35. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/2017 i 95/2018 – Autentično tumačenje) poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Mišljenja smo da nema smetnji da poslodavac ugovore o radu zaposlenih, koji rade izvan sedišta poslodavca, drži u elektronskoj formi – skenirane u mestu rada zaposlenog. “

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović