Veliko pravno lice i pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Ostvarivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja privrednog društva koje je na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu razvrstano kao veliko pravno lice

Imajući u vidu da je konkretno privredno društvo na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu razvrstano kao veliko pravno lice, to privredno društvo je moglo da ostvari pravo na direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru, što znači da je navedeno privredno društvo trebalo da ispuni propisane uslove koji se odnose na prekid rada i podnošenje Obrasca SL nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u propisanom roku, saglasno članu 10. Uredbe

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-572/2020-04 od 19.8.2020. godine)

„Prema odredbi člana 2. tačka 1) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID – 19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Prema odredbama člana 10. stav 1. Uredbe pravno lice koje je razvrstano kao veliko pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, može da ostvari pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu koji se dobija kao proizvod iznosa 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i zbira broja:

– zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD i

– zaposlenih sa punim radnim vremenom kojima je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15. marta 2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu, po osnovu rešenja nadležnog državnog organa donetog u vezi sa bolešću COVID-19 i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD.

Broj zaposlenih iz stava 1. člana 10. Uredbe uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada iz stava 1. ovog člana i to tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom ukupan broj zaposlenih uvećava srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz PPP-PD za odgovarajući obračunski period (član 10. stav 2. Uredbe).

Prema članu 10. stav 3. Uredbe bespovratna novčana sredstva iz stava 1. tog člana, isplaćuju se:

– u maju 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za mart 2020. godine;

– u junu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za april 2020. godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu aprilu 2020. godine;

– u julu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za maj 2020. godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu maju 2020. godine.

Veliko pravno lice dostavlja nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave i nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave za trezor u papirnom obliku spisak lica iz stava 1. alineja prva i druga i stava 2. ovog člana, najkasnije do 20-og u mesecu za isplatu bespovratnih sredstava koja se vrši u sledećem mesecu (član 10. stav 4. Uredbe).

Saglasno odredbi člana 10. stav 5. Uredbe, spisak lica podnosi se na Obrascu SL, koji je propisan Pravilnikom o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 56/2020).

Otvaranjem posebnog namenskog računa – isplata direktnih davanja-COVID-19, ne stiče se pravo na direktna davanja iz stava 1. člana 13. Uredbe, već se ostvaruje pravo na isplatu sredstava na taj račun po osnovu direktnih davanja ako su ispunjeni uslovi iz čl. 9. do 12. Uredbe (član 13. st. 2. i 5. Uredbe).

Prema odredbi člana 19. Uredbe, razvrstavanje privrednih subjekata za potrebe primene ove uredbe vrši se na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu, a lica osnovana tokom 2019. i 2020. godine smatraju se malim pravnim licima.

Imajući u vidu navedene odredbe, kao i da je konkretno privredno društvo na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu razvrstano kao veliko pravno lice (veličina pravnog lica je verifikovana od strane Agencije za privredne registre – Registra finansijskih izveštaja), to privredno društvo je moglo da ostvari pravo na direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru saglasno članu 10. Uredbe. To znači da je navedeno privredno društvo trebalo da ispuni propisane uslove koji se odnose na prekid rada u skladu sa čl. 116. i 117. Zakona o radu i podnošenje Obrasca SL nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u propisanom roku, saglasno članu 10. st. 1. i 4. Uredbe.

Napominjemo da privredni subjekt u privatnom sektoru koji ostvari pravo na direktna davanja iako na to nema pravo u skladu sa Uredbom, nenamenski koristi ova sredstva ili izgubi pravo na direktna davanja i ne vrati iznos primljenih direktnih davanja u celosti zajedno sa pripadajućom kamatom do pokretanja postupka kontrole, kazniće se za prekršaj saglasno članu 17. Uredbe.“

Transferne cene

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović