Pokriće gubitka tekuće godine neraspoređenom dobiti ranijih godine

Mogućnost evidentiranja pokrića viška rashoda nad prihodima tekuće godine na teret računa neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godine

Drugo pravno lice može izvršiti pokriće viška rashoda nad prihodima (koji će pravno lice eventualno ostvariti u 2020. godini), na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina u skladu sa zakonom i opštim ili drugim aktom pravnog lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br.401-00-05158/2020-16 od 18.11.2020. godine)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 2, tačka 2) Zakona, propisano je da se drugim pravnim licima smatraju pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini ostvarenim prihodima na tržištu ili po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (političke organizacije, sindikalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, fondacije i zadužbine, udruženja, komore, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti, kao i druge organizacije organizovane po osnovu učlanjenja).

Odredbama člana 8. stav 1. Zakona, propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i pravovremeno otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen, između ostalog je navedeno:

  • pravno lice „AB“ je osnovano u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) i Zakonom o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 99/2010 i 70/2017 – odluka US), sredstvima iz budžeta Republike Srbije, s tim da sredstva za rad stiče od članarina koje plaćaju članovi pravnog lica „AB“, naknade za upis u imenik članova pravnog lica „AB“, naknade za izdavanje i obnavljanje licenci i dr. izvora u skladu sa zakonom i Statutom pravnog lica „AB“;
  • pravno lice „AB“ ne obavlja, i nikada nije obavljalo privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon);
  • pravno lice „AB“ se u svom poslovanju uvek rukovodilo principima da ostvarene tekuće rashode uravnoteži sa ostvarenim tekućim prihodima, ali se može desiti da će u drugoj polovini 2020. godine rashodi biti veći od prihoda (biće ostvaren gubitak) usled nastale epidemiološke situacije u Srbiji.

Imajući u vidu sve gore navedeno, pre svega želimo da napomenemo da je pravno lice „AB“ prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu, a s obzirom da pripada kategoriji tzv. drugih pravnih lica u smislu Zakona, u obavezi da primenjuje Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 137/2014) i Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 137/2014 – dalje: Pravilnik). Počev od 2021. godine (finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31.12.2021. godine) u primeni su nova podzakonska akta objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 89/2020.

Saglasno odredbama člana 22. Pravilnika, druga pravna lica na računima grupe 34 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima, iskazuju neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina i tekuće godine.

Na računu 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina, iskazuje se kumulirani neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

U korist ili na teret ovog računa knjiži se i efekat po osnovu promene računovodstvene politike i ispravke materijalno značajne greške, u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018) i usvojenom računovodstvenom politikom.

Na računu 341 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine, iskazuje se neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine, odobrenjem ovog računa na teret računa 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška rashoda nad prihodima. Prilikom otvaranja poslovnih knjiga na početku naredne poslovne godine saldo sa ovog računa prenosi se na račun 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina.

Na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina, knjiži se iznos raspoređenog viška prihoda nad rashodima u korist računa 350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina, grupe 45 – Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada, odgovarajućih računa grupe 30 – Ulozi (sopstveni izvori).

Na teret ovog računa, u korist računa 481 – Obaveze za porez iz rezultata, knjiži se i iznos utvrđene obaveze za porez iz rezultata po rešenju poreskog organa, iznad iznosa koji je utvrdilo pravno lice.

Odredbama člana 23. stav 6. Pravilnika, propisano je da se pokriće viška rashoda nad prihodima vrši na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina u skladu sa zakonom i opštim ili drugim aktom pravnog lica.

Samim tim, mišljenja smo da nesporno postoji mogućnost da se pokriće viška rashoda (koji će eventualno pravno lice „AB“ ostvariti u 2020. godini) nad prihodima, može izvršiti na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina u skladu sa zakonom i opštim ili drugim aktom pravnog lica „AB“.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović