Krajnji rok za korišćenje novčanig sredstava  – direktnih davanja

Utvrđivanje krajnjeg roka u kom privredni subjekti mogu da iskoriste novčana sredstva sa COVID-19 namenskog računa, primljena po osnovu direktnih davanja

Primljena bespovratna novčana sredstva privredni subjekt u privatnom sektoru bio je u obavezi da iskoristi za isplatu zarada i naknadu zarada najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, saglasno Uredbi. Bespovratna novčana sredstva koja je privredni subjekt u privatnom sektoru primio saglasno Zaključku, može da iskoristi do 31. oktobra 2020. godine, kada se namenski računi gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa povlače i prenose na poseban budžetski račun

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-4320/2020-04 od 30.9.2020. godine)

„Odredbama člana 9. stav 1. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) propisano je da preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta, i to:

– u maju 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

– u junu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine;

– u julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Privredni subjekat iz člana 9. Uredbe u obavezi je da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoristi najkasnije do 15. avgusta 2020. godine (član 9. stav 7. Uredbe).

Saglasno tački 1. Zaključka Vlade 05 broj 401-6052/2020 od 30. jula 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 104/2020 i 106/2020 – dalje: Zaključak), privrednim subjektima u privatnom sektoru, izuzev pravnih lica koja su razvrstana kao velika pravna lica u skladu sa finansijskim izveštajima za 2018. godinu, koji su ostvarili pravo na direktna davanja iz budžeta Republike Srbije čija isplata dospeva u julu 2020. godine u skladu sa Uredbom, u avgustu i septembru 2020. godine se isplaćuju direktna davanja iz budžeta Republike Srbije, u svakom od ta dva meseca u visini od 60% direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koja su im isplaćena u julu 2020. godine, a čija isplata je dospela u julu 2020. godine.

Privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, istekom kog roka posebni namenski računi – COVID-19 se gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun (tačka 10. Zaključka).

Imajući u vidu navedeno, primljena bespovratna novčana sredstva privredni subjekt u privatnom sektoru bio je u obavezi da iskoristi, za isplatu zarada i naknadu zarada, najkasnije do 15. avgusta 2020. godine, saglasno Uredbi.

Bespovratna novčana sredstva koja je privredni subjekt u privatnom sektoru primio saglasno Zaključku, može da iskoristi do 31. oktobra 2020. godine, kada se namenski računi gase, a neiskorišćena sredstva sa tih računa povlače i prenose na poseban budžetski račun.“

 

Transferne cene

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović