Uslovi za prodaju suvih šljiva i proizvodnje obroka spajanjem više vrsta namirnica

Poljoprivredno gazdinstvo koje uzgaja, suši i prodaje suve šljive, mora da se upiše u Centralni registar objekata kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane („Sl. glasnik RS“, br. 13/2020), bliže propisuje uslove za stavljanje u promet malih količina hrane, koje se količine hrane smatraju malim količinama, vrsta hrane, mesto, odnosno područje na kome male količine hrane mogu da se stave u promet, obrazac potvrde i sadržinu evidencije, kao i isključenja, prilagođavanja ili odstupanja od zahteva o higijeni hrane koja se odnose na objekte: u kojima se proizvode male količine hrane; u kojima se primenjuju tradicionalne metode u određenim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane; u kojima se posluje hranom sa tradicionalnim karakteristikama, kao i u objektima koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja.

Male količine hrane jesu količine koje subjekt u poslovanju hranom, u skladu sa ovim pravilnikom, može da stavi u promet.

Subjekt u poslovanju hranom jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovoran za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja.

U smislu člana 15. Zakona o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) predviđeno je između ostalog, sledeće:

Proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Centralni registar objekata (dalje: Centralni registar) koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Proizvodnjom hrane i hrane za životinje koja je namenjena prometu može da se bavi i fizičko lice u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast veterinarstva, odnosno oblast zdravlja bilja, koje je upisano u Centralni registar.

U Centralnom registru vode se podaci o:

1) odobrenim objektima i

2) registrovanim objektima.

Objekti za proizvodnju i promet hrane se ili registruju, u skladu sa posebnim propisima.

Objekat za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje, odobren ili registrovan, u skladu sa posebnim propisom, smatra se objektom upisanim u Centralni registar i podaci o tome vode se u Centralnom registru. Ako posebnim propisom nije predviđeno prethodno utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti, ti objekti se upisuju u Centralni registar, na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje.

 Takođe i proizvodnje obroka spajanjem više vrsta namirnica za vegane, spada u delokrug Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i neophodno je ispunjenje uslova koje predviđa Zakon o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019).

U skladu sa članom 15. navedenog zakona predviđeno je da proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje može da se bavi pravno lice i preduzetnik koji je registrovan u Registar privrednih subjekata i koji je upisan u Centralni registar objekata koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Takođe, obavezno je ispunjenje uslova koje predviđa Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS“, br. 19/2017, 16/2018 i 17/2020).

 

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović