Prihodi od reklamiranja na računarskom programu

Utvrđivanje prihoda koji se smatra kvalifikovanim u slučaju kada obveznik – vlasnik računarskog programa (aplikacije) za vreme trajanja ugovora o korišćenju računarskog programa od strane drugog lica, ostvari i prihode od lica koja reklamiraju svoje proizvode u okviru aplikacije

Prihod koji obveznik – vlasnik računarskog programa deponovanog u registar nadležnog organa, ostvari po osnovu davanja na korišćenje programa drugom licu, smatra se kvalifikovanim prihodom koji se, pod propisanim uslovima, može izuzeti iz poreske osnovice. Međutim, kada za vreme trajanja ugovora o korišćenju računarskog programa (aplikacije), obveznik ostvari i prihod od lica sa kojima ima zaključen ugovor o reklamiranju proizvoda, tako što se proizvodi tih lica reklamiraju u okviru aplikacije, u tom slučaju nije reč o prihodu koji se može izuzeti iz poreske osnovice

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-495/2020-04 od 9.9.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Saglasno članu 25b Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon), kvalifikovani prihod, koji ostvari obveznik, nosilac autorskog ili srodnog prava, po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, osim naknade za prenos autorskog ili srodnog prava u celini, može se, ukoliko se za to obveznik opredeli i u skladu sa uslovima i na način predviđen ovim članom, izuzeti iz poreske osnovice u iznosu od 80% tako ostvarenog prihoda.

Deponovanim autorskim delom ili predmetom srodnog prava, u smislu ovog zakona, smatra se autorsko delo ili predmet srodnog prava definisano zakonom kojim se uređuju autorsko i srodna prava, evidentirano deponovanjem u registar nadležnog organa (član 25b stav 4. Zakona).

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na prihode koje ostvari obveznik, nosilac prava ili podnosilac prijave u vezi sa pronalaskom, po osnovu ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu na osnovu ugovora o licenci, isključujući naknadu ostvarenu za prenos prava u vezi sa pronalaskom, na osnovu zakona kojim se uređuju patenti (član 25b stav 4. Zakona).

Pravilnikom o uslovima i načinu izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz osnovice poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 50/2019 – dalje: Pravilnik) propisuju se uslovi i način izuzimanja kvalifikovanih prihoda iz poreske osnovice, u skladu sa članom 25b Zakona.

U smislu člana 2. stav 2. Pravilnika, kvalifikovani prihod je prihod koji obveznik ostvari po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom uz naknadu na osnovu ugovora o licenci, usklađen na način propisan ovim pravilnikom.

Saglasno članu 6. stav 1. tač. 3) i 4) Pravilnika, obveznik koji koristi pravo na izuzimanje kvalifikovanog prihoda iz poreske osnovice u skladu sa članom 25b Zakona i ovim pravilnikom, mora da poseduje evidenciju prihoda ostvarenih po osnovu naknade za iskorišćavanje deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu ustupanja prava u vezi sa pronalaskom na osnovu ugovora o licenci i dokumentaciju u vezi sa pravnim osnovom za davanje prava korišćenja autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno ustupanja prava u vezi sa pronalaskom trećim licima (ugovor, pristupanje opštim uslovima poslovanja i sl.).

S tim u vezi, prihod koji obveznik (vlasnik računarskog programa deponovanog u registar nadležnog organa) ostvari po osnovu davanja na korišćenje predmetnog programa drugom licu (korisniku), smatra se prihodom koji se, pod uslovima propisanim članom 25b Zakona i Pravilnikom, može izuzeti iz poreske osnovice.

Međutim, kada za vreme trajanja ugovora o korišćenju računarskog programa (aplikacije, kako navodite u podnetom zahtevu), obveznik ostvari i prihod od lica sa kojima ima zaključen ugovor o reklamiranju proizvoda, i to tako što se proizvodi tih lica reklamiraju u okviru aplikacije (date korisnicima), smatramo da se u tom slučaju ne radi o prihodu na koje se primenjuju odredbe člana 25b Zakona i Pravilnika.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović