Poreski podsticaj po osnovu ulaganja u nova osnovna sredstva

Postojanje prava na korišćenje poreskog podsticaja po osnovu ulaganja u nova osnovna sredstva obveznika koji je zaključno sa 2018. godinom iskoristio pravo na desetogodišnje oslobođenje

Ukoliko obveznik započne ulaganja u izgradnju proizvodnog dela u 2018. godini i okonča ih u 2019. godini, pri čemu ispuni uslov za korišćenje poreskog podsticaja u pogledu visine potrebnog ulaganja u osnovna sredstva, i ukoliko u 2020. godini zaposli nova lica na neodređeno vreme (tako da je ukupan broj novozaposlenih lica na neodređeno vreme veći od 100 u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31. decembar 2018. godine), obveznik može započeti novi desetogodišnji period poreskog oslobođenja počev od 2020. godine, ako u toj godini ostvari dobit

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-439/2020-04 od 9.9.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„U skladu sa odredbom člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon), poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

Poresko oslobođenje primenjuje se po ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana, od prve godine u kojoj je ostvarena dobit (član 50a stav 4. Zakona).

Novozaposlenim licima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se lica koja je obveznik zaposlio u periodu ulaganja, tako da u momentu ispunjenja uslova za korišćenje navedenog poreskog oslobođenja obveznik ima najmanje 100 dodatno zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koji je imao na poslednji dan perioda koji prethodi periodu u kojem je započeo ulaganja iz stava 1. ovog člana (član 50a stav 5. Zakona).

U smislu člana 6. Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 i 94/2019 – dalje: Pravilnik), srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50a stav 1. Zakona, izvršenih na teritoriji Republike, iskazuje se na Obrascu SU, kao odnos vrednosti osnovnih sredstava za koja je izvršeno ulaganje po osnovu kog se priznaje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (iskazanih na red. br. 1. i 3. Obrasca SU) i vrednosti ukupnih osnovnih sredstava (iskazanih na rednom broju 4. Obrasca SU).

U smislu odredaba Pravilnika, pod rednim brojem 3. Obrasca SU unose se podaci o ulaganjima izvršenim u osnovna sredstva za koja obveznik može da ostvari pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona, koja je obveznik stavio u upotrebu, odnosno koja koristi za obavljanje delatnosti, u iznosu koji je, do poslednjeg dana perioda za koji se sastavlja poreski bilans, plaćen dobavljaču, a pod rednim brojem 4. Obrasca SU unosi se vrednost ukupnih osnovnih sredstava obveznika, uključujući osnovna sredstva evidentirana pod rednim brojem 3. ovog obrasca, kao i druga osnovna sredstva koja su evidentirana u poslovnim knjigama obveznika, pri čemu se pod ovim rednim brojem ne unose podaci o osnovnim sredstvima koja nisu stavljena u upotrebu, kao ni avansi za nabavku osnovnih sredstava.

Ulaganja izvršena u osnovna sredstva u toku trajanja poreskog oslobođenja obveznik iskazuje u Obrascu SU u kojem je prethodno utvrdio procenat umanjenja obračunatog poreza, i po tom osnovu utvrđuje novu srazmeru ulaganja na način propisan ovim pravilnikom (član 6. stav 6. Pravilnika).

U konkretnom slučaju, obveznik je zaključno sa 2018. godinom iskoristio pravo na desetogodišnje poresko oslobođenje u skladu sa članom 50a Zakona. Iste (2018.) godine izvršio je ulaganja u izgradnju (novog) proizvodnog dela, pri čemu je predmetna ulaganja u svojim poslovnim knjigama evidentirao kao osnovna sredstva u pripremi, pa, s tim u vezi, vrednost tih ulaganja nije iskazao u Obrascu SU pod red. br.1., 3. i 4. (podnetim za tu godinu). U toku 2019. godine obveznik je okončao ulaganja (započeta u prethodnoj godini) i (sva) osnovna sredstva (evidentirana u prethodnoj godini kao sredstva u pripremi) stavio u upotrebu, pri čemu ukupna vrednost ulaganja (iz 2018. i 2019. godine), koja se odnose na izgradnju novog proizvodnog dela, iznose više od 1 milijarde dinara. Kako dalje navodite u podnetom dopisu, obveznik je u toku 2019. godine zaposlio nova lica na neodređeno vreme, pa će zajedno sa brojem lica koje će zaposliti u 2020. godini imati više od 100 novozaposlenih radnika na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koje je imao na dan 31. decembar 2018. godine. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li obveznik po osnovu ulaganja iz 2018. godine može da se kvalifikuje za novi desetogodišnji period poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona ili je iznose tih ulaganja morao da iskaže pod odgovarajućim rednim brojevima Obrasca SU za 2018. godinu i tako utvrdi novi procenat umanjenja obračunatog poreza.

Saglasno odredbi člana 6. stav 6. Pravilnika, ukoliko obveznik za vreme korišćenja poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona, izvrši nova ulaganja u osnovna sredstva u tom slučaju u Obrascu SU utvrđuje novu srazmeru vrednosti nabavljenih osnovnih sredstava za koja se priznaje pravo na poreski podsticaj i vrednosti ukupnih osnovnih sredstava, čime utvrđuje novi procenat poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona. Međutim, imajući u vidu da se pravo na poresko oslobođenje priznaje po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja obveznik koristi za obavljanje delatnosti, a da je, u konkretnom slučaju, obveznik ulaganja u osnovna sredstva (izvršena u 2018. godini) evidentirao kao osnovna sredstva u pripremi, pri čemu je ista počeo da koristi u 2019. godini, smatramo da po osnovu tih ulaganja (iz 2018. godine) obveznik može da ostvari pravo na (novi) desetogodišnji period poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona, pri čemu (novi) period ulaganja počinje od 2019. godine.

Prema tome, imajući u vidu da je obveznik, kako navodite u podnetom dopisu, ispunio uslov za korišćenje poreskog podsticaja u pogledu visine potrebnog ulaganja u osnovna sredstva, pa, s tim u vezi, ukoliko u 2020. godini zaposli nova lica na neodređeno vreme (tako da je ukupan broj novozaposlenih lica na neodređeno vreme veći od 100 u odnosu na broj zaposlenih na neodređeno vreme koje je imao na dan 31. decembar 2018. godine), smatramo da obveznik može počev od 2020. godine, ako u toj godini ostvari dobit (iskazanu na rednom broju 59. Obrasca PB 1), započeti novi desetogodišnji period poreskog oslobođenja iz člana 50a Zakona.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović