Nemogućnost korišćenja fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, kada se produžava ugovor o radu na određeno vreme

Nemogućnost primene izuzimanja od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih na zaposlenog koji je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine, pa je nakon 15. marta sa poslodavcem zaključio aneks o produženju ugovora o radu

Izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se u konkretnom slučaju, kako se može zaključiti, završava krajem marta 2020. godine, pa je počev od 15. marta 2020. godine sa poslodavcem zaključio anekse ugovora o radu kojima je produžen period za koji je prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-409/2020-04 od 16.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Odredbom člana 3. stav 1. Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine, propisano je da privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana ovom uredbom pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe (član 12. stav 1. Uredbe).

Saglasno odredbi člana 12. stav 3. Uredbe, privredni subjekti koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom dužni su da:

– plate sve obaveze za koje im je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza koja se računa počev od dana kada su navedene obaveze dospele za plaćanje u skladu sa zakonima kojim se uređuje plaćanje odgovarajuće obaveze, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja; i

– izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

Shodno tome, navedeno izuzimanje od uračunavanja u smanjenje broja zaposlenih, u smislu stava 1. člana 12. Uredbe, ne primenjuje se na zaposlenog koji je sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se u konkretnom slučaju, kako se može zaključiti, završava krajem marta 2020. godine, pa je počev od 15. marta 2020. godine sa poslodavcem zaključio anekse ugovora o radu (u konkretnom slučaju, prvi aneks je zaključen u martu, drugi u aprilu, a treći u maju 2020. godine) kojima je produžen period za koji je prvobitno zaključen ugovor o radu na određeno vreme.

Privredni subjekt u privatnom sektoru koji saglasno Uredbi izgubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja dužan je da plati sve obaveze za koje mu je odobreno odlaganje plaćanja zajedno sa pripadajućom kamatom, kao i da izvrši povraćaj direktnih davanja sa kamatom, saglasno odredbi člana 12. stav 3. Uredbe.“

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović