Ne – postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju odobrenog logističkog rabata

(Ne) postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju kada je nakon izvršenog prometa dobara smanjena poreska osnovica po osnovu odobrenog logističkog rabata kupcu koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza

Prilikom smanjenja osnovice (po osnovu logističkog rabata) za izvršeni promet dobara, u slučaju kada je promet dobara izvršen obvezniku PDV – kupcu koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnih dobara, obveznik PDV – prodavac može da izmeni (smanji) iznos obračunatog PDV za izvršeni promet dobara pod uslovom da je obveznik PDV – kupac ispravio odbitak prethodnog poreza i da je o tome pismeno obavestio obveznika PDV – prodavca

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-462/2020-04od 9.9.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Kada prodavac i kupac dobara ugovore da će prodavac isporučivati dobra u maloprodajne objekte kupca, uz mogućnost da se na osnovu saglasnosti kupca dobra isporuče do nekog drugog odredišta bližeg prodavcu, primera radi do centralnog magacina kupca, pa posle izvršenog prometa dobara obveznik PDV – prodavac odobri drugom obvezniku PDV – kupcu popust u ceni za dobra isporučena do tog odredišta, u konkretnom slučaju popust nazvan logističkim rabatom, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019 – dalje: Zakon) reč je o izmeni – smanjenju osnovice za izvršeni promet dobara. S tim u vezi, kada je promet dobara izvršen obvezniku PDV – kupcu koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke predmetnih dobara, obveznik PDV – prodavac može da izmeni (smanji) iznos obračunatog PDV za izvršeni promet dobara pod uslovom da je obveznik PDV – kupac ispravio odbitak prethodnog poreza i da je o tome pismeno obavestio obveznika PDV – prodavca. Pored toga napominjemo, u slučaju smanjenja osnovice za izvršeni promet, obveznik PDV – prodavac izdaje dokument o smanjenju osnovice u skladu sa članom 15. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012, 86/2015, 52/2018 i 94/2019 – dalje: Pravilnik o računima).

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona, poreska osnovica (dalje: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (dalje: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Saglasno odredbi člana 21. stav 3. Zakona, ako se osnovica naknadno smanji, obveznik koji je izvršio promet dobara i usluga može da izmeni iznos PDV samo ako obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti isporučioca dobara i usluga.

Izmena osnovice iz st. 1-5. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je nastupila izmena (stav 7. istog člana Zakona).

Pravilnikom o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015) bliže se uređuje način izmene poreske osnovice u smislu člana 21. Zakona.

Prema odredbi člana 31. stav 1. tačka 1) Zakona, ako se osnovica za oporezivi promet dobara i usluga smanji, obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario.

Ispravka odbitka prethodnog poreza vrši se u poreskom periodu u kojem je izmenjena osnovica (stav 4. istog člana Zakona).

Pravilnikom o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015) bliže se uređuje način ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV u smislu Zakona.

Odredbama člana 15. Pravilnika o računima propisano je da kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument o povećanju ili smanjenju naknade, odnosno dokument o povećanju ili smanjenju osnovice, a koji naročito sadrži podatke o:

1) nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;

2) mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;

3) nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;

4) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen, odnosno povećan iznos obračunatog PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

5) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada, bez PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV – izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom;

6) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga – u slučaju prometa koji je oslobođen PDV i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;

7) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;

8) broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Dokument iz stava 1. ovog člana izdaje obveznik PDV koji je izdao račun za promet dobara ili usluga u skladu sa čl. 42. i 43. Zakona (stav 2. člana 15. Pravilnika o računima).“

Transferne cene

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović