Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Utvrđivanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja u slučaju kada zaposlenima prestane radni odnos kod jednog poslodavca – privrednog društva radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca – povezanog društva

U slučaju smanjenja broja zaposlenih usled prestanka radnog odnosa (otkazom ugovora o radu, sporazumnim prestankom radnog odnosa) zaposlenima kod poslodavca – privrednog subjekta u privatnom sektoru (društvo A), radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca (društvo B) gde su društvo A i društvo B povezana društva, broj tih zaposlenih uračunava se u procentualni iznos smanjenja broja zaposlenih (kod društva A)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-445/2020-04 od 1.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Prema odredbi člana 2. tačka 1) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 10. aprila 2020. godine, privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Prema odredbi člana 12. stav 1. Uredbe, privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe.

Prema odredbi člana 2. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti.

Odredbom člana 5. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)propisano je da poslodavac, u smislu ovog zakona, jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.

Imajući u vidu navedeno, kada se za slučaj prestanka radnog odnosa u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. Uredbe, kod poslodavca – privrednog subjekta u privatnom sektoru smanji broj zaposlenih za više od 10% (ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. Uredbe), privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja saglasno Uredbi.

To znači, da u konkretnom slučaju smanjenja broja zaposlenih usled prestanka radnog odnosa (otkazom ugovora o radu, sporazumnim prestankom radnog odnosa) zaposlenima kod poslodavca – privrednog subjekta u privatnom sektoru (društvo A), radi zasnivanja radnog odnosa kod drugog poslodavca (društvo B) gde su društvo A i društvo B povezana društva u smislu Zakona o privrednim društvima, broj tih zaposlenih uračunava se u procentualni iznos smanjenja broja zaposlenih (kod društva A) u smislu člana 12. stav 1. Uredbe.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović