Sudski veštaci – pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Sudski veštaci koji nemaju svojstvo preduzetnika, nemaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Nepostojanje prava fizičkog lica koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za sudskog veštaka i koje poslove veštačenja obavlja kao fizičko lice koje nema svojstvo preduzetnika, da koristi fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Fizičko lice koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za sudskog veštaka i koje poslove veštačenja obavlja kao fizičko lice koje nema svojstvo preduzetnika ne spada u kategoriju privrednih subjekata u privatnom sektoru koji mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-2306/2020-04 od 29.5.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Prema odredbi člana 2. tačka 1) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Zakonom o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 62/2020), koji je donela Narodna skupština RS a stupio je na snagu danom objavljivanja 29. aprila 2020. godine, potvrđena je Uredba koju je Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donela za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine.

Imajući u vidu navedene odredbe, fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom mogu da ostvare rezidentna pravna lica i preduzetnici kao i ogranci i predstavništva stranih pravnih lica. U skladu sa tim, fizičko lice koje je rešenjem Ministarstva pravde imenovano za sudskog veštaka i koje poslove veštačenja obavlja kao fizičko lice koje nema svojstvo preduzetnika u smislu Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn. i 86/2019), ne spada u kategoriju privrednih subjekata u privatnom sektoru koji mogu da koriste fiskalne pogodnosti i direktna davanja propisana Uredbom.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović