Rashodi po osnovu troškova istraživanja i razvoja u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu troškova istraživanja i razvoja koji su nastali u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika

Troškovi (evidentirani u poslovnim knjigama obveznika) koji su nastali po osnovu istraživanja i razvoja, a u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika (kao inovativnog proizvoda), priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-309/2019-04 od 9.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Saglasno odredbi člana 22g stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon), kao rashod u poreskom bilansu obveznika mogu se priznati, u dvostruko uvećanom iznosu, troškovi koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici.

U smislu stava 1. ovog člana, istraživanjem se smatra originalno ili planirano istraživanje preduzeto u cilju sticanja novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja, a razvojem primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna proizvodnje novih značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju (član 22g stav 2. Zakona).

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na priznavanje troškova koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu („Sl. glasnik RS“, br. 50/2019 – dalje: Pravilnik), bliže se uređuje šta se smatra troškovima koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem koje obveznik obavlja u Republici Srbiji (dalje: Republika), kao i uslovi i način ostvarivanja prava na njihovo priznavanje kao rashoda u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu, u skladu sa odredbama člana 22g stav 1. Zakona.

Prema članu 2. stav 1. tač. 1) i 2) Pravilnika, troškovima koji su neposredno povezani sa istraživanjem i razvojem iz člana 1. ovog pravilnika (dalje: troškovi istraživanja i razvoja), smatraju se naročito: troškovi zarada zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja i troškovi materijala koji je u neposrednoj vezi sa istraživanjem i razvojem.

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika, troškovi iz stava 1. tačka 1) ovog člana obuhvataju:

1) aktivnosti sprovođenja projekta koje podrazumevaju aktivnosti zaposlenih koji su neposredno uključeni u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih tehničkih problema povezanih sa konkretnim projektom (zaposleni koji su angažovani na poslovima razvoja novog proizvodnog sistema i/ili proizvoda, razvoja novih računarskih kola, formulisanja novih hemijskih jedinjenja, razvoja sistema za rešavanje problema zagađenja zemljišta i životne sredine, procenjivanja karakteristika zemljišta, sprovođenja laboratorijskih eksperimenata, razvoja softverskih rešenja, razvoja sistema za upravljanje otpadnim vodama, razvoja novih materijala i sl.);

2) aktivnosti povezane sa direktnim nadzorom sprovođenja projekta koje podrazumevaju aktivnosti povezane sa neposrednim upravljanjem i nadzorom projekta, kao što su: prisustvovanje sastancima na kojima se raspravlja o tehničkim aspektima projekta, predloženim konceptima i alternativama kao i mogućim rešenjima i rezultatima; direktno sastajanje sa zaposlenima koji su uključeni u rešavanje konkretnog tehničkog problema, planiranje projekta, procena predloženih rešenja u domenu dizajna i procesa, upravljanje procesom razvoja, pružanje povratnih informacija višim nivoima rukovodstva u vezi sa aktivnostima na konkretnom projektu, i sl; pod ovim aktivnostima se ne podrazumevaju aktivnosti upravljanja koje nisu povezane sa neposrednim upravljanjem i nadzorom projekta;

3) aktivnosti podrške u vezi sa projektom koje podrazumevaju sve one aktivnosti koje direktno podržavaju zaposlene koji su angažovani na sprovođenju i direktnom nadzoru projekta, kao što su: podešavanje opreme koja se koristi u svrhe istraživanja; upotreba mašina u svrhu proizvodnje prototipskih komponenata; asistiranje inženjerima prilikom isprobavanja novih proizvodnih procesa; pružanje povratne informacije o tehničkim karakteristikama proizvoda od strane linijskog rukovodioca proizvodnje; pružanje konceptualnih rešenja ili tehničkih informacija od strane prodajnog osoblja; izrada izveštaja od strane službenika; čišćenje nakon testiranja nekog eksperimentalnog procesa, odnosno održavanje prostorija u kojima se sprovode aktivnosti istraživanja i razvoja; kontrola kvaliteta u cilju testiranja novog proizvoda, materijala, procesa, softvera, i sl; istraživanje tržišta od strane zaposlenih u nabavci u cilju pronalaženja kanala nabavke materijala koji će se koristiti u novom proizvodnom procesu ili pri proizvodnji novog proizvoda, i sl.

Shodno zakonu koji uređuje udžbenike, udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili mediju, koje se koristi u obrazovno-vaspitnom radu u školi za sticanje znanja, veština, formiranje stavova, podsticanje kritičkog razmišljanja, unapređenje funkcionalnog znanja i razvoj intelektualnih i emocionalnih karakteristika učenika i polaznika, čiji su sadržaji utvrđeni planom i programom nastave i učenja i koji je odobren u skladu sa ovim zakonom.

U konkretnom slučaju, obveznik (u okviru svoje delatnosti) razvija digitalni udžbenik koji sadrži određene inovativne elemente, i to inovativnost u pedagoškom smislu ostvaren kroz drugačiji pristup u obradi sadržaja, drugačijim rešenjima i sl., kao i inovativni grafički dizajn kojima se olakšava samostalno učenje. Naime, kako, između ostalog, navodite u dopuni zahteva od 30. juna 2020. godine, digitalni udžbenik integriše definisani nastavni program, naučno utemeljena znanja o procesu učenja kod dece i istraživački rad na terenu (baziran na analizi evaluacionih upitnika) sa savremenim softverskim rešenjima. Digitalni udžbenik predstavlja vrstu softverske aplikacije koja doprinosi unapređenju kvaliteta nastave i procesa učenja, a ključnu ulogu u njegovom razvoju (u odnosu na postojeća rešenja) imao je programski tim (zadužen za aktivnosti programiranja na digitalnoj platformi) koji je, koristeći programske jezike za izradu „web“ sadržaja i aplikacija, omogućio razvoj sledećih funkcionalnosti: umreženost metodičkih aparatura, koji podrazumeva da je programerski tim izradio module koji daju mogućnost analize osnovnog teksta, povezivanje različitih pojmova i sl.; lako kretanje kroz različite nastavne sadržaje; omogućavanje nastavniku da ima uvid u kompletan proces usvajanja gradiva od strane učenika, kao i prilagođavanje (procesa učenja) individualnim potrebama svakog učenika (radi čega je razvijena aplikacija za povezivanje nastavnika i učenika u okviru jedne škole) i dr. Pored toga, kako navodite, aplikacija omogućava učenicima da kroz interaktivne elemente usvajaju gradivo na zabavan način (slično kompjuterskim igrama), a ista je kreirana na način da učenici budu u bezbednom i kontrolisanom okruženju u kome su njihovi lični podaci zaštićeni i osigurani od zloupotreba.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da se troškovi (evidentirani u poslovnim knjigama obveznika) nastali po osnovu istraživanja i razvoja, a u okviru projekta proizvodnje predmetnog udžbenika (kao inovativnog proizvoda), priznaju u skladu sa članom 22g Zakona i odredbama Pravilnika.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović