Priznavanje rashoda u poreskom bilansu

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda koje obveznik iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu otpisa zaliha sirovina i gotovih proizvoda – lekova i medicinskih sredstava (farmaceutskog otpada) koji se moraju uništiti

Rashod koji obveznik (saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu otpisa zaliha sirovina i gotovih proizvoda – lekova i medicinskih sredstava (farmaceutskog otpada) koji se moraju uništiti, pri čemu je odluka o otpisu doneta u skladu sa pozitivnim propisima, o čemu obveznik poseduje odgovarajuću dokumentaciju (odluku nadležnog organa, izveštaj komisije o rashodovanju, odgovarajući sertifikati i dr.), priznaje u poreskom bilansu sačinjenom za taj poreski period

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-387/2020-04 od 27.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Odredbom člana 6. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon) propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 7. stav 1. Zakona).

U skladu sa članom 144. st. 1. i 2. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon), lekovi, polazne supstance, kao i drugi materijal koji se upotrebljava u postupku proizvodnje i prometa lekova na veliko, kao i izrade galenskih, odnosno magistralnih lekova, kojima je istekao rok upotrebe ili za koje je utvrđena neispravnost u pogledu njihovog propisanog kvaliteta, kao i lekovi kojima je zabranjen promet, odnosno koji su pod uslovima propisanim ovim zakonom povučeni iz prometa, moraju se uništiti u skladu sa ovim zakonom, a na postupak uništavanja medicinskih sredstava koji nije uređen zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona.

Način, postupak i uslove za uništavanje lekova i medicinskih sredstava, polaznih supstanci i drugog materijala koji se upotrebljavaju u postupku proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava na veliko, odnosno prometa na malo medicinskih sredstava u specijalizovanim prodavnicama, kao i izrada galenskih, odnosno magistralnih lekova iz st. 1. i 2. ovog člana, propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja, a pravno, odnosno fizičko lice koje u skladu sa zakonom obavlja proizvodnju, promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, odnosno promet na malo medicinskih sredstava, kao i izradu galenskih, odnosno magistralnih lekova, dužno je da organizuje uništavanje lekova, odnosno medicinskih sredstava u skladu sa st. 1-3. ovog člana (član 144. st. 3. i 4. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima).

Kako navodite u podnetom dopisu, kao i usmenim putem, obveznik (koji se bavi proizvodnjom i prometom lekova) vrši u toku godine (u skladu sa odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima) rashodovanje tj. otpis sirovina, pakovanog materijala, gotovih proizvoda i ostalih zaliha koji se ne mogu više koristiti u proizvodne svrhe (farmaceutski otpad), iz razloga što je istima istekao rok upotrebe ili ne poseduju odgovarajući kvalitet propisan regulativom donetoj u ovoj oblasti. Rashodovanje navedenih farmaceutskih proizvoda vrši se prema propisanoj internoj regulativi, na osnovu odluke generalnog direktora o rashodu koja je doneta po prethodnom izveštaju – predlogu komisije o rashodovanju. Naime, predmet razmatranja komisije su, kako navodite u podnetom dopisu, sertifikati kontrole kvaliteta o neupotrebljivosti i sertifikati o isteklom roku farmaceutskih proizvoda, koje donosi ovlašćeno lice zaposleno kod obveznika – kvalifikovani farmaceut odgovoran za puštanje serije leka u promet (QP), a na osnovu Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i Smernica Dobre proizvođačke prakse („Sl. glasnik RS“, br. 97/2017). Nakon donošenja odluke generalnog direktora o rashodovanju, farmaceutski otpad se prosleđuje nadležnoj organizacionoj jedinici obveznika koja sa istim postupa u skladu sa internim procedurama i pozitivnim propisima koji uređuju upravljanje otpadom. Obveznik nije, u nekom od prethodnih poreskih perioda, vršio obezvređenje navedenih zaliha sirovina i gotovih proizvoda.

Imajući u vidu navedeno, rashod koji obveznik (saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama po osnovu otpisa zaliha sirovina i gotovih proizvoda – lekova i medicinskih sredstava (farmaceutskog otpada) koji se, saglasno navedenim zakonskim odredbama moraju uništiti, pri čemu je odluka o otpisu doneta u skladu sa pozitivnim propisima, o čemu obveznik poseduje odgovarajuću dokumentaciju (odluku nadležnog organa, izveštaj komisije o rashodovanju, odgovarajući sertifikati i dr.), priznaje u poreskom bilansu sačinjenom za taj poreski period, shodno članu 7. stav 1. Zakona.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović