Prava na korišćenje poreskog podsticaja

Nepostojanje prava na korišćenje poreskog podsticaja po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u slučaju kada obveznik nabavlja trgovačku marku, kao nematerijalno ulaganje

Ukoliko obveznik nabavku trgovačke marke u svojim poslovnim knjigama, saglasno propisima o računovodstvu, evidentira kao nematerijalno ulaganje, po osnovu tako izvršenih ulaganja ne priznaje se pravo na poreski podsticaj po osnovu ulaganja u osnovna sredstva

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-394/2020-04 od 1.7.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Saglasno sa odredbom člana 50a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019 – dalje: Zakon), poreski obveznik koji uloži u svoja osnovna sredstva, odnosno u čija osnovna sredstva drugo lice uloži više od jedne milijarde dinara, koji ta sredstva koristi za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivačkom aktu obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obveznika, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja i u periodu ulaganja dodatno zaposli na neodređeno vreme najmanje 100 lica, oslobađa se plaćanja poreza na dobit pravnih lica u periodu od deset godina srazmerno tom ulaganju.

U smislu člana 6. Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 i 94/2019), srazmerni iznos ulaganja u osnovna sredstva iz člana 50a stav 1. Zakona, izvršenih na teritoriji Republike, iskazuje se na Obrascu SU, kao odnos vrednosti osnovnih sredstava za koja je izvršeno ulaganje po osnovu kog se priznaje pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona (iskazanih na red. br. 1. i 3. Obrasca SU) i vrednosti ukupnih osnovnih sredstava (iskazanih na rednom broju 4. Obrasca SU).

Poreski podsticaj iz člana 50a Zakona priznaje se po osnovu ulaganja u osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva) koja su u vlasništvu obveznika, a ne i za ulaganja u nematerijalnu imovinu.

Prema tome, ukoliko je obveznik nabavku trgovačke marke u svojim poslovnim knjigama, saglasno propisima o računovodstvu, evidentirao kao nematerijalno ulaganje, u tom slučaju, po osnovu tako izvršenih ulaganja ne priznaje se pravo na poreski podsticaj iz člana 50a Zakona, pa, s tim u vezi, iznos predmetnih ulaganja obveznik ne iskazuje pod red. br. 1. i 3., ali ih iskazuje pod rednim brojem 4. Obrasca SU.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović