Postojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Postojanje prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja privrednog subjekta koji je pre 15. marta 2020. godine sa zaposlenima zaključio ugovor o radu na određeno vreme, a koji ističe najkasnije 31. oktobra 2020. godine

Privredni subjekt može da ostvari pravo na direktna davanja i za zaposlene sa kojima je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine a koji ugovor ističe najkasnije 31. oktobra 2020. godine, a pravo na isplatu zarade i naknade zarade zaposleni ostvaruje isključivo kod poslodavca bez obzira na to iz kojih sredstava ih poslodavac isplaćuje

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 07-00-187/2020-04 od 22.6.2020. godine)

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Prema odredbi člana 2. tačka 1) Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 54/2020 i 60/2020 – dalje: Uredba) privredne subjekte u privatnom sektoru čine svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Spiskom korisnika javnih sredstava utvrđenim u skladu sa Pravilnikom o spisku korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 93/2019), i to:

– rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;

– rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i

– ogranci i predstavništva stranih pravnih lica.

Odredbom člana 2. tačka 3) Uredbe propisano je da direktna davanja iz budžeta privrednim subjektima u privatnom sektoru – uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima u skladu sa ovom uredbom, mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Odredbom člana 12. stav 1. Uredbe propisano je da privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja propisanih ovom uredbom ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja iz čl. 9. i 10. ove uredbe.

Imajući u vidu navedeno, privredni subjekt može da ostvari pravo na direktna davanja i za zaposlene sa kojima je zaključio ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine a koji ugovor ističe u periodu do tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja (ističe najkasnije 31. oktobra 2020. godine).

Direktna davanja se ostvaruju u skladu sa Uredbom za period tokom kog je zaposleni bio u radnom odnosu. Saglasno propisima kojima se uređuju radnopravni odnosi, poslodavac je dužan da zaposlenima isplati zaradu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. Shodno tome, pravo na isplatu zarade i naknade zarade zaposleni ostvaruje isključivo kod poslodavca bez obzira na to iz kojih sredstava ih poslodavac isplaćuje.“

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović